Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mehmet ÖZAYDIN
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet ÖZAYDIN
Birimi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2324479/1108
E-Posta mehmetozaydin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 30.7.1993
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Kardiyak elektrofizyoloji, Atriyal fibrilasyon, inflamasyon, pace maker, ICD, ablasyon, koroner arter hastalığı, girişimsel kardiyoloji
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 İçli, A., M. Özaydın. Elektrolit Bozukluklarına ve İlaçlara Bağlı EKG Bulguları. Temel Kardiyoloji, Editör: Ömer Kozan, 2011, sayfa: 1147-1153.
 • 2 İçli, A., M. Özaydın. Kalp Dışı Nedenlere Bağlı EKG Değişiklikleri. Temel Kardiyoloji, Editör: Ömer Kozan, 2011, sayfa: 1155-1159.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dirençli Hipertansiyon ve Endokrin Hastalıklar. İbrahim ERSOY, Mehmet ÖZAYDIN. Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics 2015;8(2):69-74
 • 2 Mehmet Özaydın, Yasin Türker. N-asetil sistein`in supraventriküler taþikardi ablasyonundan sonra indüklenen atriyal fibrilasyonun neden olduðu atriyal efektif refrakter periyod kısalması ve klinik takipte orijinal aritmi nüksü ve atriyal fibrilasyon geliþme sıklığı üzerine etkisi. S.D.Ü. Týp Fak. Derg. 2009:16(4)/ 15-18.
 • 3 Yasin Türker, Mehmet Özaydın, Gürkan Acar, Mustafa Özgül, Yeşim Hoşcan, Ercan Varol, Abdullah Doğan, Doğan Erdoğan. Evaluation of thyroid function tests in patients with mitral valve prolapse. S.D.Ü. Týp Fak. Derg. 2009:16(4)/ 27-31.
 • 4 Özaydın, M., H. Kahraman, E. Varol, S. M. Aslan, A. Doğan ve A. Altınbaş "Herbisidlere Maruz Kalma İle Koroner Arter Ektazisi Arasındaki İlişki", SDU Tıp Fak. Dergisi, 14, (2007)
 • 5 Özaydın, M., Y. Türker, ve M. Demir, "Koroner Arter Hastalığı Tespit Edilen Hastalarda Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonunun Değerlendirilmesi" Türk Kardiyoloji Dergisi, 10 (3), (2007).
 • 6 Varol, E., M. Şahin, S.M. Aslan, M. Özaydın ve A. Altınbaş, "Obez Hastalarda Kısa Dönem (1 Aylık) Orlistat Tedavisinin Plazma Lipid Düzeylerine Etkisi", SDÜ Tıp Fak. Derg. 13, 1-3, (2006).
 • 7 Erdoğan, D., M. Özaydın, Y. Nişancı ve F. Erzengin, "Kronik Tam veya Kısmi Koroner Arter Tıkanıklıklarında İntrakoroner Stent Uygulamasının Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonları ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi", Türk Kardiyol Dern Arş, 34,340-345, (2006).
 • 8 Varol, E., M. Özaydın, B.K. Köroğlu, A. Doğan ve A. Altınbaş, "Kalp Yetersizliği Klavuzlarına Uymada Kardiyologlar ile İç Hastalıkları Uzmanları Arasındaki Faklılıklar", SDÜ Tıp Fak. Derg,. 12, 32-34, (2005).
 • 9 Erdoğan, D., M. Özaydın, Y. Nişancı ve F. Erzengin, "Kronik Total Oklüzyonlarda Stent İmplantasyonu ve Balon Anjiyoplastinin Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonları ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi", MN Kardiyoloji, 12, 103-109, (2005).
 • 10 Özaydın, M., H. Oflaz, Y. Nişancı, F. Alo, A. Sağbaş, F. Mercanoğlu, A. Öncül, Ö. Özsaruhan ve F. Erzengin, 2004. Total Koroner Oklüzyon Varlığında Transmural Miyokard İnfarktüsü İnsidansı İle Kollateral Dolaşım Derecesi Arasındaki İlişki. MN Kardiyoloji, 11, 14-17.
 • 11 Doğan, A., Acar G., Gedikli Ö., Özaydın M., Altınbaş A., Uçarcı Y., Kınay O., Nazlı C., Kahraman H., Ergene O., 2004. Atriyal Fibrilasyonlu Vakalarda Konversiyon Şeklinin P Dalga Dispersiyonu Üzerine Etkileri. TGE Dergisi, 1(2), 76-81.
 • 12 Varol, E., Z. Baykal, B.K. Köroğlu, M. Özaydın ve A. Altınbaş, “Dislipidemik Hastalarda 4 Haftalık Kısa Dönem Günde Tek Doz 200 Mg Mikronize Fenofibrat Tedavisinin Etkinlik Ve Güvenilirliği”, SDÜ Tıp Fak. Derg. 11, 12-15, (2004).
 • 13 Doğan, A., H. Kahraman, M. Özaydın, ve A. Altınbaş, “Sağlıklı Orta Yaş Türk Erkeklerinde QT Aralığını Kalp Hızına Göre Düzelten Dört Yöntemin Karşılaştırılması”, MN Kardiyoloji, 11, (2004).
 • 14 Altınbaş, A., Ö. Gedikli, M. Özaydın, A. Doğan, G. Acar, 2003. Kas Bandı Tepit Edilen Olguların Anjiyografik Özellikleri. MN Kardiyoloji. 10, 360-363.
 • 15 Özaydın, M., F. Alo, Y. Nişancı, H. Oflaz, D. Erdoğan, A. Öncül, F. Mercanoğlu, Ö. Özsaruhan ve F. Erzengin, 2003. Koroner Kollateral Dolaşımın Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonu Üzerine Etkisi. Türk Girişimsel Kardiyol. Derg., 7, 110-114.
 • 16 Alo, F., M. Özaydın, Y. Nişancı, H. Oflaz, B. Umman, D. Acar, D. Hünerel, E. Tırnaksız ve F. Erzengin. 2003. Koroner Kollaterallerin Gelişimi Üzerine Etkili Faktörler. İst. Tıp Fak. Mecmuası. 66, 149-153.
 • 17 Varol, E. ve M. Özaydın, 2002. Yaşın Akut Miyokard İnfarktüsü Tedavisine Etkisi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hast. Tıp Derg., 42, 32-34.
 • 18 Özaydın, M., Y. Nişancı, A. Öncül, H. Oflaz, D. Erdoğan, Ö. Özsaruhan ve F. Erzengin, 2000. Çok Proksimal LAD Lezyonlarında Uygulanan İnvazif Girişimlerin Takip Sonuçları. Türk Girişimsel Kardiyol. Dergisi. 4, 10-13.
 • 19 Oflaz, H., E. Yılmaz, Y. Nişancı, P. Çekmeceli, M. Özaydın, A. Ağaçfidan, F. Mercanoğlu, G. Yılmaz, S. Umman, M. Meriç, F. Erzengin, K. Büyüköztürk ve Ö. Özsaruhan, 2000. Anjiyoplasti ve Stent Uygulanan Koroner Kalp Hastalarında Chlamydia Pneumoniae Antikorları ve Restenoz Arasındaki İlişki. MN Kardiyoloji. 7, 4-10.
 • 20 Şişman, M., Ö. Engin, A. Eksik, M. Özaydın, H. Karabulut, G. Yüksel, Ö. Soylu, H. Sunay ve A. Çağıl, 2000. PTCA ve Koroner Stentle Tedavi Edilen Hastalarda Diyabetin Etkisi. MN Kardiyoloji, 7, 99-103.
 • 21 Adalet, K., F. Mercanoğlu, M. Özaydın, H. Oflaz, M. Meriç, K. Büyüköztürk ve G. Ertem, 1997. Kardiyak Kökenli Senkop/Presenkop Nedenlerinin Belirlenmesi ve Tedavi Yaklaşımı. İst.Tıp Fak. Mecmuası, 60, 50-56.
 • 22 Adalet, K., E. Yılmaz, F. Mercanoğlu, H. Oflaz, M. Özaydın, K. Büyüköztürk ve G. Ertem, 1997. Aksesuar Yolların Radyofrekans Kateter Ablasyonunda "Isı Kontrollü Kateter"lerin, Konvansiyonel "Güç Kontrollü Kateter"lerle Karşılaştırılması. Türk Kardiyol. Dern. Arş. 25, 162-9.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Arslan, A, Özaydın M, Aksoy F. VARYANT ANGİNA PEKTORİS VE TEDAVİSİ. Koroner Arter Hastalıkları-2 Özel Sayısı. 2011;3:58-61.
 • 2 Özkan, E., ve M. Özaydın, , “Kararsız Anjina Pektoris”, Actual Medicine, , 22-27, (2010).
 • 3 Habil YÜCEL,Mehmet ÖZAYDIN. Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Yeni Antikoagülanlar. Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics 2010;3(3):85-9.
 • 4 Özaydın, M. "Metabolik Sendromlu Hastanın Takibi", Galenos 120, 19-23, (2006).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Mechanical prosthetic valve disease is related with an increase in depression and anxiety disorder. Turker Y, Ongel K, Ozaydin M, Turker Y, Yildirim Bas F, Akkaya M. Med Glas (Zenica). 2015 Feb;12(1):86-92.
 • 2 Elevated carbohydrate antigen 125 levels in patients with aortic stenosis: relation to clinical severity and echocardiographic parameters. Varol E, Yücel H, Arslan A, Ozaydın M, Erdoğan D, Doğan A. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012 Jun;40(4):309-15
 • 3 Erdoğan, D, H. Yücel, E.G. Alanoğlu, B.A. Uysal, M. Koçer, M. Özaydın, A. Doğan. Kapsamlı ekokardiyografik inceleme antrasikline bağlı kardiyomiyopati gelişmesini öngörmede bir avantaj sağlar mı? Türk Kardiyol Dern Arş 2011; 39:646-653
 • 4 Küçüktepe, Z., M. Özaydın, Y. Türker, E. Varol, D. Erdoğan, A. Doğan, H. Hiçyılmaz ve H. Vural, "İzole Koroner Arter Ektazisi olan Hastalarda Plazma Asimetrik Dimetil Arginin Düzeyleri" SDU Tıp Fak. Derg, 17, 19-25,(2010).
 • 5 Ozaydin M, Atrial fibrillation and inflammation. World J Cardiol, 2010
 • 6 VAROL, E,H. YÜCEL, M. ÖZAYDIN, A. DOĞAN, D. ERDOĞAN. Platelet Volume is Increased in Patients with Slow Coronary Flow. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2010;22(3):279-83
 • 7 Doğan, A, E. Varol, M. Özaydın, G. Acar, Ö. Gedikli, A. Altınbaş, O. Kınay, C. Nazlı H. Kahraman ve O. Ergene "The effect of conversion type on P wave dispersion in patients with atrial fibrillation," Minerva Cardioangiol., 56, 477-482, (2008).
 • 8 Türker, Y., A. Doğan, M. Özaydın, A. İçli ve D. Erdoğan “ST Yükselmesiz Akut Koroner Sendromda Sorumlu Lezyon Ciddiyeti ile N-Terminal pro B-Tipi Natriüretik Peptit İlişkisi”, Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 20, 157-162, (2008).
 • 9 Özaydın, M., M. Demir ve E. Varol, “Perikard ve Hastalıkları”, Sendrom, 20, 48-53, (2008).
 • 10 Varol, E., M. Özaydın, M. Şahin, A. Altınbaş ve F. Koşar, “vWf Levels As A Circulating Marker of Endothelial Dysfunction in Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy,” Indian Heart J. 57, 655–657 (2005).
 • 11 Sticherling C, Ozaydin M, Tada H, Oral H, Pelosi F, Knight BP, Strickberger SA, Morady F, 2002. Comparison of verapamil and ibutilide for the suppression of immediate recurrences of atrial fibrillation after transthoracic cardioversion. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 7(3), 155-60.
 • 12 Sişman MK, Engin O O, Arikan E, Ozaydin M, Eksik A, Sunay H, Dağdeviren B, Ozkan G, Cağıl A, 2001. The Comparison between Self-Expanding and Balloon Expandable Stent Results in Left Anterior Descending Artery. Int. J. Angiol. 10(1), 34-40.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Long-Term Outcome of Patients With Idiopathic Ventricular Fibrillation: A Meta-Analysis. Ozaydin M, Moazzami K, Kalantarian S, Lee H, Mansour M, Ruskin JN. J Cardiovasc Electrophysiol. 2015 Oct;26(10):1095-104. doi: 10.1111/jce.12737. Epub 2015 Aug 16.
 • 2 Carvedilol and nebivolol improve left ventricular systolic functions in patients with non-ischemic heart failure. Karabacak M, Doğan A, Tayyar Ş, Özaydın M, Erdoğan D. Anatol J Cardiol. 2015 Apr;15(4):271-6. doi: 10.5152/akd.2014.5337. Epub 2014 Apr 8.
 • 3 The effects of good glycaemic control on left ventricular and coronary endothelial functions in patients with poorly controlled Type 2 diabetes mellitus. Erdogan D, Akcay S, Yucel H, Ersoy IH, Icli A, Kutlucan A, Arslan A, Yener M, Ozaydin M, Tamer MN. Clin Endocrinol (Oxf). 2015 Mar;82(3):388-96. doi: 10.1111/cen.12520. Epub 2014 Jul 18.
 • 4 Karabacak M, Doğan A, Tayyar S, Ozaydın M, Erdoğan D. Carvedilol and nebivolol improve left ventricular systolic functions in patients with non-ischemic heart failure.Anadolu Kardiyol Derg. 2014 Apr 8.
 • 5 Ozaydin M, Peker T, Akcay S, Uysal BA, Yucel H, Icli A, Erdogan D, Varol E, Dogan A, Okutan H. Addition of N-acetyl cysteine to carvedilol decreases the incidence of acute renal injury after cardiac surgery. Clin Cardiol. 2014 Feb;37(2):108-14.
 • 6 Varol E, Aksoy F, Ozaydin M, Erdogan D, Dogan A. Association between neutrophil-lymphocyte ratio and mitral annular calcification. Blood Coagul Fibrinolysis. 2014 Sep;25(6):557-60.
 • 7 Ozaydin M, Peker O, Erdogan D, Akcay S, Yucel H, Icli A, Ceyhan BM, Sutcu R, Uysal BA, Varol E, Dogan A, Okutan H. Oxidative status, inflammation, and postoperative atrial fibrillation with metoprolol vs carvedilol or carvedilol plus N-acetyl cysteine treatment. Clin Cardiol. 2014 May;37(5):300-6.
 • 8 Varol E, Bas HA, Aksoy F, Ari H, Ozaydin M. Relationship Between Neutrophil-Lymphocyte Ratio and Isolated Low High-Density Lipoprotein Cholesterol. Angiology. 2014;65(7):630 - 633.
 • 9 Karabacak M, Varol E, Kahraman F, Ozaydin M, Türkdogan AK, Ersoy IH. Low High-Density Lipoprotein Cholesterol Is Characterized by Elevated Oxidative Stress. Angiology. 2014;65(3):252-6
 • 10 Mean platelet volume is elevated in patients with low high-density lipoprotein cholesterol. E Varol, F Aksoy, HA Bas, H Ari, M Ozaydin - Angiology, 2014 - ang.sagepub.com
 • 11 Strict heart rate control attenuates prothrombotic state and platelet activity in patients with non-valvular permanent atrial fibrillation. Erdogan D , Uysal BA , Aksoy F , Kaya S , Icli A , Ceyhan BM , Ozaydin M.Clinical Hemorheology and Microcirculation [2014, 56(3):219-229]
 • 12 Both carvedilol and nebivolol may improve platelet function and prothrombotic state in patients with nonischemic heart failure M Karabacak, A Dogan, F Aksoy, M Ozaydin… - Angiology, [06-04-2014] - ang.sagepub.com
 • 13 Adali MK, Varol E, Aksoy F, Icli A, Ersoy IH, Ozaydin M, Erdogan D, Dogan A. Impaired heart rate recovery in patients with endemic fluorosis. Biol Trace Elem Res. 2013;152(3):310-5.
 • 14 Erdogan D, Icli A, Aksoy F, Akcay S, Ozaydin M, Ersoy I, Varol E, Dogan A. Relationships of Different Blood Pressure Categories to Indices of Inflammation and Platelet Activity in Sustained Hypertensive Patients with Uncontrolled Office Blood Pressure. Chronobiol Int. 2013;30(8):973-80
 • 15 Varol E, Uysal BA, Ersoy I, Ozaydin M, Erdogan D, Dogan A. Mean platelet volume, an indicator of platelet reactivity, is increased in patients with patent foramen ovale. Blood Coagul Fibrinolysis. 2013 Sep;24(6):605-7.
 • 16 E. Varol, A. Icli, S. Kocyigit, D. Erdogan, M. Ozaydin, A. Dogan. Effect of Smoking Cessation on Mean Platelet Volume. Clin Appl Thromb Hemost. 2013;19(3):315-9
 • 17 E. Varol, A. Icli, F. Aksoy, H.A. Bas, R. Sutcu, I.H. Ersoy, S. Varol, M. Ozaydin. Evaluation of total oxidative status and total antioxidant capacity in patients with endemic fluorosis. Toxicol Ind Health 2013 29: 175-180
 • 18 Varol E, Aksoy F, Ozaydin M, Erdogan D, Dogan A. Relationship between mean platelet volume and mitral annular calcification. Blood Coagul Fibrinolysis. 2013;24(2):189-93.
 • 19 Ozaydin M, Icli A, Yucel H, Akcay S, Peker O, Erdogan D, Varol E, Dogan A,Okutan H. Metoprolol vs. carvedilol or carvedilol plus N-acetyl cysteine on post-operative atrial fibrillation: a randomized, double-blind,placebo-controlled study. Eur Heart J. 2013;34(8): 597-604
 • 20 Effects of prediabetes and diabetes on left ventricular and coronary microvascular functions Dogan Erdogan, Habil Yucel,Bayram Ali Uysal,Ismail Hakkı Ersoy,Atilla Icli,Salaheddin Akcay,Akif Arslan,Fatih Aksoy,Mehmet Ozaydin, M. Numan Tamer. Metabolism. Volume 62, Issue 8, August 2013, Pages 1123–1130
 • 21 Dogan A, Icli A, Aksoy F, Varol E, Erdogan D, Ozaydin M, Kocyigit S. Gamma-glutamyltransferase in acute coronary syndrome patients without ST elevation and its association with stenotic lesion and cardiac events. Coron Artery Dis. 2012 Jan;23(1):39-44.
 • 22 Yasin Turker, Mesut Aydin, Yusuf Aslantas, Mehmet Ozaydin, Bayram Ali Uysal, Serkan Bulur, Ismail Erden, Sinan Albayrak, Hakan Ozhan. The effect of Ramadan fasting on circadian variation of Turkish patients with acute myocardial infarction. Postep Kardiol Inter 2012; 8, 3 (29): 193–198.
 • 23 Erdogan D, Tayyar S, Uysal BA, Icli A, Karabacak M, Ozaydin M, Dogan A. Effects of allopurinol on coronary microvascular and left ventricular function in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy.Can J Cardiol. 2012 Nov-Dec;28(6):721-7. doi: 10.1016/j.cjca.2012.04.005. Epub 2012 Jun 19.
 • 24 Association of inflammation with atrial fibrillation in hyperthyroidism. Ozaydin M, Kutlucan A, Turker Y, Koroglu B, Arslan A, Uysal BA, Erdogan D, Varol E, Dogan A. J Geriatr Cardiol. 2012 Dec;9(4):344-8. doi: 10.3724/SP.J.1263.2012.06251.
 • 25 Plasma concentrations of asymmetric dimethylarginine, nitric oxide and homocysteine in patients with slow coronary flow. Yucel H, Ozaydin M, Dogan A, Erdogan D, Turker Y, Ceyhan BM, Sutcu R. Scand J Clin Lab Invest. 2012 Oct;72(6):495-500
 • 26 Echocardiographic predictors of progression from prehypertension to hypertension. Erdogan D, Ozaydin M, Icli A, Gonul E, Yucel H, Arslan A, Akcay S. J Hypertens. 2012 Aug;30(8):1639-45. doi: 10.1097/HJH.0b013e3283550faa.
 • 27 Percutaneous mitral balloon valvuloplasty reduces mean platelet volume in patients with rheumatic mitral stenosis. Erdogan D, Icli A, Aksoy F, Yucel H, Ozaydin M, Dogan A, Goktekin O. Scand J Clin Lab Invest. 2012 Oct;72(6):452-8
 • 28 Mean platelet volume is associated with culprit lesion severity and cardiac events in acute coronary syndromes without ST elevation. Dogan A, Aksoy F, Icli A, Arslan A, Varol E, Uysal BA, Ozaydin M, Erdogan D. Blood Coagul Fibrinolysis. 2012 Jun;23(4):324-30. doi: 10.1097/MBC.0b013e328352cb21.
 • 29 Mean platelet volume has a prognostic value in patients with coronary artery ectasia. Varol E, Uysal BA, Dogan A, Ozaydin M, Erdogan D. Clin Appl Thromb Hemost. 2012 Jul;18(4):387-92. doi: 10.1177/1076029611427441. Epub 2011 Dec 5.
 • 30 Elevated mean platelet volume is associated with impaired coronary microvascular function in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy. Erdogan D, Tayyar S, Icli A, Uysal BA, Varol E, Ozaydin M, Dogan A. Platelets. 2012;23(3):177-83. doi: 10.3109/09537104.2011.611273. Epub 2011 Sep 13.
 • 31 Evaluation of plasma oxidative status in patients with slow coronary flow. H Yucel, M Ozaydin, A Dogan, D Erdogan, A Icli, R Sutcu- Kardiologia Polska, 2012 - europepmc.org
 • 32 Erdogan, D., E. Gonul, A. İçli, H. Yücel, A. Arslan, S. Akçay ve M. Özaydın, “Effects of normal blood pressure, prehypertension, and hypertension on autonomic nervous system function,” Int J Cardiol. 2011 Aug 18;151(1):50-3. Epub 2010 May 15.
 • 33 Bircan, A., N. Karadeniz, A. Özden, M. Çakır, E. Varol, O. Oyar ve M. Özaydın, “A Simple Clinical Model Composed of ECG, Shock Index, and Arterial Blood Gas Analysis for Predicting Severe Pulmonary Embolism,” Clin Appl Thromb Hemost, 2011 Apr;17(2):188-96. Epub 2009 Dec 2.
 • 34 Ozaydın M, Türker Y, Erdoğan D, Karabacak M, Varol E, Doğan A, Küçüktepe Z, Içli A. Effect of previous statin use on the incidence of sustained ventricular tachycardia and ventricular fibrillation in patients presenting with acute coronary syndrome. Anadolu Kardiyol Derg. 2011 Feb;11(1):22-8. doi: 10.5152/akd.2011.005. Epub 2010 Dec 24.
 • 35 Varol E, Icli A, Uysal BA, Ozaydin M. Platelet indices in patients with acute pulmonary embolism. Scand J Clin Lab Invest. 2011 Apr;71(2):163-7. Epub 2011 Jan 5. [Epub ahead of print]
 • 36 N-3 polyunsaturated fatty acids administration does not reduce the recurrence rates of atrial fibrillation and inflammation after electrical cardioversion: a prospective randomized study.Ozaydın M, Erdoğan D, Tayyar S, Uysal BA, Doğan A, Içli A, Ozkan E, Varol E, Türker Y, Arslan A.Anadolu Kardiyol Derg. 2011 May 5. doi: 10.5152/akd.2011.080. [Epub ahead of print]
 • 37 Varol E, Gülcan M, Aylak F, Ozaydın M, Sütçü R, Erdoğan D, Doğan A. Increased neopterin levels and its association with angiographic variables in patients with slow coronary flow: an observational study. Anadolu Kardiyol Derg. 2011 Dec;11(8):692-7. doi: 10.5152/akd.2011.190. Epub 2011 Nov 16.
 • 38 Erdogan D, Akcay S, Ersoy IH, Icli A, Yucel H, Kutlucan A, Arslan A, Ozaydin M, Tamer MN. Cardiac determinants of impaired exercise performance in patients with type 2 diabetes mellitus. Int J Cardiol. 2011 Oct 6;152(1):143-6. Epub 2011 Aug 17. No abstract available.
 • 39 Varol E, Uysal BA, Ozaydin M. Platelet Indices in Patients With Pulmonary Arterial Hypertension. Clin Appl Thromb Hemost. 17 (6) E171-E174, 2011. 2011 Mar 14. [Epub ahead of print]
 • 40 Varol E, Arslan A, Yucel H, Ozaydin M, Erdogan D, Dogan A. Increased Mean Platelet Volume in Patients With Aortic Stenosis. Clin Appl Thromb Hemost. 17 (6) E17-E20, 2011, 2010 Aug 3. [Epub ahead of print]
 • 41 MEHMET ÖZAYDIN. Postoperative atrial fibrillation, oxidative stress, and inflammation. Turk J Med Sci 2011; 41(5): 755-759.
 • 42 Turker Y, Ozaydin M, Acar G, Ozgul M, Hoscan Y, Varol E, Dogan A, Erdogan D, Yucel H. Predictors of ventricular arrhythmias in patients with mitral valve prolapse. Int J Cardiovasc Imaging. 2010;26(2):139-45.
 • 43 Varol, E., S. Akçay, A. İçli, H. Yücel, E. Özkan, D. Erdoğan ve M. Özaydın, , “Mean platelet volume in patients with prehypertension and hypertension.,” Clin Hemorheol Microcirc. 45, 67-72, (2010)
 • 44 Varol, E., S. Akçay, M. Özaydın, D. Erdoğan ve A. Doğan ve A. Altınbaş, “Mean platelet volume is associated with insulin resistance in non-obese, non-diabetic patients with coronary artery disease.,” J Cardiol. 2010 Apr 27. [Epub ahead of print]
 • 45 Türker, Y, A. Doğan, M. Özaydın, S. Kaya, S. Önal, M. Akkaya ve D. Erdogan “Association of Thrombotic and Fibrinolytic Factors with Severity of Culprit Lesion in Patients with Acute Coronary Syndromes Without ST Elevation,” South Med J. 103, 289-94, (2010).
 • 46 Özaydın, M., Y. Türker, E. Varol, , S. Alaca, D. Erdogan, N. Yılmaz ve A. Doğan “Factors associated with the development of atrial fibrillation in patients with rheumatic mitral stenosis,” Int J Cardiovasc Imag, 26, 547-52 (2010), Epub 2010 Mar 24.
 • 47 Özaydın, M., E. Varol, Y. Türker, O. Peker, D. Erdogan, A. Dogan ve E. Ibrisim “Association between renin-angiotensin-aldosterone system blockers and postoperative atrial fibrillation in patients with mild and moderate left ventricular dysfunction,” Anadolu Kardiyol Derg, 10, 137-42, (2010).
 • 48 Doğan A, Gedikli O, Ozaydin M, Acar G. Plasma renin activity and pro-B-type natriuretic peptide levels in different atrial fibrillation types. Anadolu Kardiyol Derg. 2010;10(4):317-22
 • 49 Varol E, Akcay S, Ozaydin M, Ozturk O, Cerci SS, Sahin U. Influence of obstructive sleep apnea on left ventricular mass and global function: sleep apnea and myocardial performance index. Heart Vessels. 2010 Sep;25(5):400-4. Epub 2010 Jul 31.
 • 50 Varol E, Ozturk O, Gonca T, Has M, Ozaydin M, Erdogan D, Akkaya A. Mean platelet volume is increased in patients with severe obstructive sleep apnea. Scand J Clin Lab Invest. 2010 Sep;25(5):400-4. Epub 2010 Jul 31.
 • 51 Doğan Erdoğan, Mehmet Özaydın, Yasin Türker, Mustafa Karabacak, Ercan Varol, Abdullah Doğan Influence of statin therapy on circadian variation of acute myocardial infarction - Original Investigation. Anadolu Kardiyol Derg 2010; 10: 429-33
 • 52 Varol E, Icli A, Ozaydin M, Erdogan D, Arslan A. Mean platelet volume is elevated in patients with myocardial infarction with normal coronary arteries, as in patients with myocardial infarction with obstructive coronary artery disease. Scand J Clin Lab Invest. 2009;69(5):570-4.
 • 53 Varol E, Akcay S, Ozaydin M, Erdogan D, Dogan A. Mean platelet volume in patients with coronary artery ectasia. Blood Coagul Fibrinolysis. 2009 Jul;20(5):321-4.
 • 54 Varol E, Ozaydin M, Türker Y, Alaca S. Mean platelet volume, an indicator of platelet activation, is increased in patients with mitral stenosis and sinus rhythm. Scand J Clin Lab Invest. 2009;69(6):708-12.
 • 55 Dogan A, Akcay S, Karabacak M, Turker Y, Ozaydin M, Erdogan D. The effect of pretreatment with renin-angiotensin-aldosterone system blockers on cardioversion success and acute recurrence of atrial fibrillation. Int J Clin Pract. 2009 Jul;63(7):1017-23.
 • 56 Y. Turker, M. Ozaydin, G. Acar, M. Ozgul, Y. Hoscan, E. Varol, A. Dogan, D. Erdogan. Predictors of atrial arrhythmias in patients with mitral valve prolapse. Acta Cardiologica. 64, 755-760 (2009).
 • 57 Peker, O., T. Peker, E. Varol, M. Özaydın, , Ş. Gülmen, O. Gökalp, S. Kaya, Ş. Kapan, D. Erdoğan, R. Sütçü ve A. Öcal "Justification for the Use of CA 125 Levels After Cardiac Surgery," Int J Hematol Oncol, 19, 82-87 (2009).
 • 58 Varol E, Akcay S, Ersoy IH, Ozaydin M, Koroglu BK, Varol S. Aortic Elasticity is Impaired in Patients with Endemic Fluorosis. Biol Trace Elem Res. 2009 Dec 10. [Epub ahead of print]
 • 59 *Türker, Y., M. Özaydın ve H. Yücel "Heart Variability and Heart Rate Recovery Parameters in Patients with Coronary Artery Ectasia," Coronary Artery Dis, 2009 Oct 15. [Epub ahead of print]
 • 60 Ozaydin M, Dede O, Varol E, Kapan S, Turker Y, Peker O, Duver H, Ibrisim E. Effect of renin-angiotensin aldosteron system blockers on postoperative atrial fibrillation. Int J Cardiol. 127, 362-386, (2008).
 • 61 Doğan, A, Ö. Gedikli, M. Özaydın, G. Acar, A. Avşar, A. Altınbaş, "Mitral annular velocity by Doppler tissue imaging for the evaluation of atrial stunning after cardioversion of atrial fibrillation," Int J Cardiovasc Imaging. Int J Cardiovasc Imaging (2009) 25:113-120;2008 Aug 29. [Epub ahead of print]
 • 62 Peker, O., T. Peker, D. Erdoğan, M. Özaydın, Ş. Kapan, R. Sütcü ve E. İbrişim "Effects of intravenous N-acetylcysteine on periprocedural myocardial injury after on-pump coronary artery by-pass grafting," J Cardiovasc Surg (Torino), 49, 527-31 (2008).
 • 63 Özaydın, M., O. Peker, D. Erdoğan, Ş. Kapan, Y. Türker, E. Varol, F. Özgüner, A. Doğan, ve E. İbrişim, "N-Acetylcysteine for the Prevention of Postoperative Atrial Fibrillation: A Prospective, Randomised, Placebo-Controlled Pilot Study," Eur Heart J, 29, 625-631 (2008)
 • 64 Şahin, M, E. Varol, M. Özaydın, S.M. Aslan, A.Dogan ve A. Altınbaş, "Neopterin levels in patients with coronary artery ectasia," Southern M J. 2008 Apr 10; [Epub ahead of print]
 • 65 Dogan A, N. Tuzun, Y. Turker, S. Akcay, S. Kaya, M. Özaydın. Matrix metalloproteinases and inflammatory markers in coronary artery ectasia: their relationship to severity of coronary artery ectasia. Coron Artery Dis. 2008 Dec;19(8):559-63.
 • 66 Özaydın, M., Y. Türker, D. Erdoğan, M. Karabacak, A. Doğan, E. Varol, E. Gönül, ve A. Altınbaş, "The association between previous statin use and development of atrial fibrillation in patients presenting with acute coronary syndrome.," Int J Cardiol., 2008 Dec 22. [Epub ahead of print].
 • 67 Gedikli, Ö, A. Doğan, I. Altuntaş, A. Altınbaş, M. Özaydın, Ö. Aktürk ve G. Acar, "Inflammatory Markers According to Types of Atrial Fibrillation," Int. J. Cardiol. (2007)
 • 68 Varol, E., M. Özaydın, A. Altınbaş, S.M. Aslan, A. Doğan ve Ö. Dede, "Elevated Carbohydrate Antigen 125 Levels in Hypertrophic Cardiomyopathy Patients With Heart Failure," Heart Vessels 22,30-33 (2007).
 • 69 Özaydın, M., A. Doğan, E. Varol, Ş. Kapan, N. Tüzün, O. Peker, S.M. Aslan, A. Altınbaş, A. Öcal ve E. İbrişim, "Statin use before the By-Pass Surgery Decreases the Incidence and Shortens the Duration of Postoperative Atrial Fibrillation," Cardiology 107, 117-121 (2007). [Epub ahead of print]
 • 70 Gedikli, Ö, A. Altınbaş, A. Oruçoğlu, A. Doğan, M. Özaydın, S.M. Aslan, G. Acar, D. Canatan, "Elastic Properties of the Ascending Aorta in Patients with beta-Thalassemia Major," Echocardiography. Sep;24(8):830-6. (2007).
 • 71 Kahraman, H, M. Özaydın, E. Varol, S.M. Aslan, A. Doğan, A. Altınbaş, M. Demir, Ö. Gedikli, G. Acar ve O. Ergene, "The Diameters of the Aorta and its Major Branches in Patients with Isolated Coronary Artery Ectasia," Tex. Heart Inst. J. 33, 463-468, (2006).
 • 72 Özaydın, M., E. Varol, S.M. Aslan, Z. Küçüktepe, A. Doğan, M. Öztürk ve A. Altınbaş, "Effect of Atorvastatin on the Recurrence Rates of Atrial Fibrillation after Electrical Cardioversion," Am. J. Cardiol 97, 1490-1493, (2006).
 • 73 Özaydın, M., Ö. Dede, A. Doğan, S.M. Aslan, A. Altınbaş, M. Öztürk, E. Varol ve Y. Türker, "Effects of Morning Versus Evening Intake of Atorvastatin on Major Cardiac Event and Restenosis Rates in Patients Undergoing First Elective Percutaneous Coronary Intervention," Am. J. Cardiol 97, 44-7, (2006).
 • 74 Oral, H, A. Chugh, M. Özaydın, E. Good, J. Fortino, S. Sankaran, S. Reich, P. Igic, D. Elmouchi, D. Tschopp, A. Wimmer, S. Dey, T. Crawford, F. Pelosi Jr, K. Jongnarangsin, F. Bogun ve F. Morady, "Risk of thromboembolic events after percutaneous left atrial radiofrequency ablation of atrial fibrillation," Circulation 114, 759-765, (2006).
 • 75 Dogan A, Tunc E, Varol E, Ozaydin M, Ozturk M, 2005 .Comparison of the Four Formulas of Adjusting QT Interval for the Heart Rate in the Middle-Aged Healthy Turkish Men.Ann Noninvasive Electrocardiol. Apr;10(2):134-41.
 • 76 Varol, E., M. Özaydın, A. Doğan ve F. Koşar, "Tumour marker levels in patients with chronic heart failure," Eur. J. Heart Fail., 7, 840-3, (2005).
 • 77 Ozguner F, Altinbas A, Ozaydin M, Dogan A, Vural H, Kisioglu AN, Cesur G, Yildirim NG.Mobile phone-induced myocardial oxidative stress: protection by a novel antioxidant agent caffeic acid phenethyl ester.Toxicol Ind Health. 2005 Oct;21(9):223-30.
 • 78 Dogan A, Ozgul M, Ozaydin M, Aslan SM, Gedikli O, Altinbas A. Effect of clopidogrel plus aspirin on tissue perfusion and coronary flow in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: a new reperfusion strategy. Am Heart J. 2005 Jun;149(6):1037-42.
 • 79 Kinay O, Yazici M, Nazli C, Acar G, Gedikli O, Altinbas A, Kahraman H, Dogan A, Ozaydin M, Tuzun N, Ergene O, 2004. Tilt training for recurrent neurocardiogenic syncope: effectiveness, patient compliance, and scheduling the frequency of training sessions. Jpn Heart J. Sep;45(5), 833-43.
 • 80 Dogan A, Ergene O, Nazli C, Kinay O, Altinbas A, Ucarci Y, Ergene U, Ozaydin M, Gedikli O, 2004. Efficacy of propafenone for maintaining sinus rhythm in patients with recent onset or persistent atrial fibrillation after conversion: a randomized, placebo-controlled study. Acta Cardiol. 59(3), 55-61.
 • 81 Scharf C, Veerareddy S, Ozaydin M, Chugh A, Hall B, Cheung P, Good E, Pelosi F Jr, Morady F, Oral H, 2004. Clinical significance of inducible atrial flutter during pulmonary vein isolation in patients with atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol. 43(11), 2057-62.
 • 82 Altinbas A, Nazli C, Kinay O, Ergene O, Gedikli O, Ozaydin M, Dogan A, Gunay G, 2004. Predictors of exercise induced myocardial ischemia in patients with isolated coronary artery ectasia. Int J Cardiovasc Imaging. 20(1), 3-17.
 • 83 Erdogan D, Tukek T, Aral F, Oflaz H, Ozaydin M, Kocaman O, Akkaya V, Goren T, Molvalilar S, 2004. Structural, functional and autonomic changes in the cardiovascular system in growth hormone deficient patients. Ann Noninvasive Electrocardiol. 9(1), 19-23.
 • 84 Chugh A, Ozaydin M, Scharf C, Lai SW, Hall B, Cheung P, Pelosi F Jr, Knight BP, Morady F, Oral H, 2004. Mechanism of immediate recurrences of atrial fibrillation after restoration of sinus rhythm.Pacing Clin Electrophysiol. 27(1), 77-82.
 • 85 Doğan, A., B. Tunç, O. Ergene, M. Özaydın, C. Nazlı, A. Altınbaş ve Ö. Gedikli, 2003. Evaluation of Overall Fibrinolytic Activity in Patients with Coronary Artery Ectasia: Global Fibrinolytic Capacity. Int. J. Cardiovasc. Imaging, 19, 465-471.
 • 86 Özaydın, M., H. Tada, A. Chugh, C. Scharf, S.W. Lai, F. Pelosi, B.P. Knight, S.A. Strickberger, F. Morady ve H. Oral, 2003, Atrial Electrogram Amplitude and Efficacy of Cavotricuspid Isthmus Ablation for Atrial Flutter. Pacing Clin. Electrophysiol., 26, 1859-1863.
 • 87 Oral H, Ozaydin M, Chugh A, Scharf C, Tada H, Hall B, Cheung P, Pelosi F, Knight BP, Morady F, 2003. Role of the coronary sinus in maintenance of atrial fibrillation. J Cardiovasc Electrophysiol. 14(12), 1329-36.
 • 88 Nazli C, Kinay O, Tunc B, Ergene O, Gedikli O, Ayata A, Dogan A, Altinbas A, Ergene U, Ozaydin M, Yavuz T, Kahraman H, 2003. Diagnostic value of D-dimer and antithrombin-III levels in predicting prosthetic heart valve thrombosis.Tex Heart Inst J. 30(4), 268-79.
 • 89 Dogan A, Ozaydin M, Nazli C, Altinbas A, Gedikli O, Kinay O, Ergene O, 2003. Does impaired left ventricular relaxation affect P wave dispersion in patients with hypertension?Ann Noninvasive Electrocardiol. 8(3), 189-93.
 • 90 Tada H, Ozaydin M, Chugh A, Scharf C, Oral H, Pelosi F Jr, Knight BP, Strickberger SA, Morady F, 2003. Effects of isoproterenol and amiodarone on the double potential interval after ablation of the cavotricuspid isthmus.J Cardiovasc Electrophysiol. 14(9), 935-9.
 • 91 Dogan A, Acar G, Gedikli O, Ozaydin M, Nazli C, Altinbas A, Ergene O, 2003. A comparison of P-wave duration and dispersion in patients with short-term and long-term atrial fibrillation. J Electrocardiol 36(3), 251-5.
 • 92 Dogan A, Ozaydin M, Gedikli O, Altinbas A, Ergene O, 2003. Effect of trimetazidine on exercise performance in patients with coronary artery ectasia. Jpn Heart J. 44(4), 463-70
 • 93 Nazli C, Kinay O, Ergene O, Yavuz T, Gedikli O, Hoscan Y, Ozaydin M, Altinbas A, Dogan A, Kahraman H, Acar G, 2003. Use of tissue Doppler echocardiography in early detection of left ventricular systolic dysfunction in patients with mitral regurgitation. Int J Cardiovasc Imaging. 19(3), 199-209.
 • 94 Tada H, Ozaydin M, Oral H, Knight BP, Chugh A, Scharf C, Pelosi F Jr, Strickberger SA, Morady F, 2003. Characteristics of rapid rhythms recorded within pulmonary veins during atrial fibrillation.Pacing Clin Electrophysiol. 26(6), 1342-7.
 • 95 Oral H, Ozaydin M, Sticherling C, Tada H, Scharf C, Chugh A, Lai SW, Pelosi F Jr, Knight BP, Strickberger SA, Morady F, 2003. Effect of atrial fibrillation duration on probability of immediate recurrence after transthoracic cardioversion.J Cardiovasc Electrophysiol. 14(2), 182-5.
 • 96 Tada H, Oral H, Knight BP, Ozaydin M, Chugh A, Scharf C, Hassan S, Greenstein R, Pelosi F Jr, Strickberger SA, Morady F, 2002. Randomized comparison of bipolar versus unipolar plus bipolar recordings during segmental ostial ablation of pulmonary veins. J Cardiovasc Electrophysiol. 13(9), 851-6.
 • 97 Oral H, Knight BP, Ozaydin M, Chugh A, Lai SW, Scharf C, Hassan S, Greenstein R, Han JD, Pelosi F Jr, Strickberger SA, Morady F, 2002. Segmental ostial ablation to isolate the pulmonary veins during atrial fibrillation: feasibility and mechanistic insights. Circulation.106(10), 1256-62.
 • 98 Oral H, Ozaydin M, Tada H, Chugh A, Hassan S, Scharf C, Lai SW, Greenstein R, Pelosi F Jr, Knight BP, Strickberger SA, Morady F, 2002. Comparison of amiodarone versus ibutilide for the prevention of immediate recurrences of atrial fibrillation during pulmonary vein isolation. Am J Cardiol. 90(5), 492-5.
 • 99 Tada H, Oral H, Ozaydin M, Chugh A, Scharf C, Hassan S, Greenstein R, Pelosi F Jr, Knight BP, Strickberger SA, Morady F, 2002. Randomized comparison of anatomic and electrogram mapping approaches to ablation of typical atrial flutter.J Cardiovasc Electrophysiol. 13(7), 662-6.
 • 100 Oral H, Ozaydin M, Tada H, Chugh A, Scharf C, Hassan S, Lai S, Greenstein R, Pelosi F Jr, Knight BP, Strickberger SA, Morady F, 2002. Mechanistic significance of intermittent pulmonary vein tachycardia in patients with atrial fibrillation. J Cardiovasc Electrophysiol. 13(7), 645-50.
 • 101 Oral H, Knight BP, Ozaydin M, Tada H, Chugh A, Hassan S, Scharf C, Lai SW, Greenstein R, Pelosi F Jr, Strickberger SA, Morady F, 2002. Clinical significance of early recurrences of atrial fibrillation after pulmonary vein isolation.J Am Coll Cardiol. 40(1), 100-4.
 • 102 Oral H, Knight BP, Tada H, Ozaydin M, Chugh A, Hassan S, Scharf C, Lai SW, Greenstein R, Pelosi F Jr, Strickberger SA, Morady F, 2002. Pulmonary vein isolation for paroxysmal and persistent atrial fibrillation. Circulation. 105(9), 1077-81.
 • 103 Tada H, Oral H, Ozaydin M, Greenstein R, Pelosi F Jr, Knight BP, Strickberger SA, Morady F, 2002. Response of pulmonary vein potentials to premature stimulation. J Cardiovasc Electrophysiol. 13(1), 33-7.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Mehmet Özaydın, İbrahim Ersoy, Hasan Aydın Baş, Akif Arslan. N-acetyl cysteine and acute kidney injury after cardiac surgery.SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 6 / Sayı 2 / 2015, 93-95
 • 2 Varol E, Ozaydin M. Confounding factors should be considered in mean platelet volume evaluation in endometrial cancer. J Obstet Gynaecol. 2014 Jul;34(5):455.
 • 3 Varol E, Ozaydin M. Mean platelet volume measurement in chronic renal failure: confounding factors must have been taken into account. Ren Fail. 2014 Apr;36(3):488.
 • 4 Özaydın, M., Y. Türker. Göğse top çarpması ile prezente olan hipertrofik kardiyomiyopatili hasta. SDÜ Tıp Fak. Derg. 2012:19(1)/174-177.
 • 5 Mehmet Özaydın-Uzman yanıtları - Kardiyoinhibitör tipte pozitif tilt testi olan vazovagal senkoplu olguların tümüne kalp pili yerleştirilmeli midir? Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2012; 40:115
 • 6 Mehmet Ozaydin. Postoperative Atrial Fibrillation and N-Acetyl Cysteine. J Clin Exp Cardiolog 2012, 3:10
 • 7 Yasin Turker, Mehmet Ozaydin. Multifocal Atrial Tachycardia Secondary to Infusion of Dimenhydrinate. J Clin Exp Cardiolog 2012, 3:9
 • 8 Yasin Türker, Mehmet Özaydın, Gürkan Acar, Atilla İçli. Egzersiz testi normal olan bir olguda ciddi ana koroner arter darlığının izlenmesi. S.D.Ü. Typ Fak. Derg. 2011:18(2)/ 64-66.
 • 9 Yasin Türker, Mehmet Özaydın Turner sendromu ve tamponada yol açan perikardiyal efüzyon birlikteliği: olgu sunumu.S.D.Ü. Typ Fak. Derg. 2010:17(3)/ 25-27
 • 10 E. VAROL, M. ÖZAYDIN, Z. KÜÇÜKTEPE, D. ERDOĞAN, A. DOĞAN. Acute Myocarditis in Postpartum Period Presenting with Eosinophilia: Case Report. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009;21(3):460-3
 • 11 Türker, Y. ve M. Özaydın "Sol Ön İnen Arter Distalinde %100 Daralma Yapan Kas Bandı", Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 21, 505-506, (2009).
 • 12 Özaydın, M., ve Y. Türker, "Coexistence of Isolated Stenosis on Septal Branch of the Left Anterior Descending Coronary Artery and Complete Atrioventricular Block", Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 21, 507-508, (2009).
 • 13 Türker, Y., M. Özaydın, ve D. Erdoğan "Sol Sirkumfleks Arterin Obtus Marjinal Dalında Kas Bandı", Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 20, 61-62 (2008).
 • 14 Türker, Y., M. Özaydın, Ş. Tayyar, A. Doğan ve D. Erdoğan "Gebelikte ortaya çıkan ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü", Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 20, 61-62 (2008).
 • 15 Türker, Y., A. Doğan, M. Özaydın, A. İçli, D. Erdoğan, "ST Yükselmesiz Akut Koroner Sendromda Sorumlu Lezyon Ciddiyeti ile N-Terminal pro B-Tipi Natriüretik Peptit İlişkisi " Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences,20, 157-162,2008.
 • 16 Özaydın, M., "Atorvastatin for Reduction of Myocardial Dysrhythmia After Cardiac Surgery (ARMYDA-3) Study," Future Cardiology 3, 127-129 (2007)
 • 17 Ozaydin M, Varol E, Dogan A, Aslan SM, Altinbas A. Multiple tachycardia forms occurring in a patient with Wolff-Parkinson-White syndrome and acute myocardial infarction. Minerva Cardioangiol. 2007 Jun;55(3):427.
 • 18 Özaydın, M., N. İ. Akkuş, E. Varol ve Y. Türker, "Sol Ön İnen Koroner Arterin Sağ Koroner Sinüsten Çıkışı, Sirkümfleks Arterin Oklüzyonu Ve Anevrizmatik Sağ Koroner Arterde Ciddi Darlık", Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 19, 159-160 (2007).
 • 19 Y. Türker, Özaydın, M. ve D. Erdoğan "Sol Ön İnen Arterin Septal Dalında Kas Bandı", Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 19, 207-208 (2007).
 • 20 Varol, E., M. Özaydın ve C. Ağcal, "Iatrogenic Pneumopericardium" Anadolu Kardiyol Derg, 6, 298, (2006).
 • 21 Özaydın, M., "Ventricular arrhythmia and tetralogy of Fallot repair with transannular patch", Anadolu Kardiyol Derg. 6, 94-6, (2006).
 • 22 Özaydın M., E. Varol, N. Özaydın, A. Doğan, S. M. Aslan, A. Altınbaş ve H. Kahraman, "New Onset Cardiogenic Shock In An Asymptomatic Octagenarian with Patent Ductus Arteriosus, Preexcitation Syndrome and Atrial Fibrillation," Minerva Cardioangiologica 54, 395-396, (2006).
 • 23 Altınbaş A., M. Özaydın, A. Doğan ve Ö. Gedikli, "Severe Myocardial Ischemia Caused by Muscular Bridge Of The Diagonal Branch Of The Left Anterior Descending Coronary Artery", Anadolu Kardiyol. Derg. 4, 277-278, (2004).
 • 24 Kınay, O., M. Özaydın, H. Okutan, H. Kahraman, C. Nazlı, A. Altınbaş ve O. Ergene, 2001. Knotting of Intracardiac Flow-Directed Balloon Catheter: A Non-Surgical Technique for Removal. Int. J. Angiol., 10, 142-143
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Aortic stiffness in patients with deep and lobar intracerebral hemorrhage: role of antihypertensive drugs and statins. E Varol, M Ozaydin - J Stroke, 2015 - j-stroke.org
 • 2 The relationship between mean platelet volume and varicocele. Varol E, Ozaydin M. Andrologia. 2015 Apr;47(3):245
 • 3 Confounding factors should be considered in the evaluation of mean platelet volume in nonvalvular atrial fibrillation. Varol E, Ozaydin M. Blood Coagul Fibrinolysis. 2015 Mar;26(2):230. doi:
 • 4 Mean platelet volume and red cell distribution width in autoimmune gastritis: confounding factors should be considered. Varol E, Ozaydin M. Platelets. 2015;26(3):274.
 • 5 Confounding factors should be considered in the evaluation of mean platelet volume in nonvalvular atrial fibrillation Ercan Varol and Mehmet Ozaydin. Blood Coagulation and Fibrinolysis 2015, 26:230–234
 • 6 Varol E, Ozaydin M. The predictive value of aortic stiffness for asymptomatic coronary artery disease in a stroke/transient ischemic attack: role of hypertension and antihypertensive drugs. Int J Stroke. 2014 Dec;9(8):E44.
 • 7 Varol E, Ozaydın M. Related factors should be considered in evaluation of mean platelet volume in patients with familial Mediterranean fever. Anadolu Kardiyol Derg. 2014 Nov;14(7):659-60.
 • 8 Varol E, Ozaydın M. Aortic stiffness evaluation in patients with metabolic syndrome; antihypertensive drugs and statins should be considered. Anadolu Kardiyol Derg. 2014 Nov;14(7):658-9.
 • 9 Varol E, Ozaydin M. All cardiovascular risk factors are not consistently associated with aortic stiffness other than hypertension. J Clin Hypertens (Greenwich). 2014 Jul;16(7):543.
 • 10 Varol E, Ozaydin M. The Effect of Radiotherapy on Aortic Stiffness in Patients With Breast Cancer: Role of Antihypertensive Drugs and Statins. Angiology. 2014 Apr 21;65(7):649.
 • 11 Varol E, Ozaydin M. Arterial stiffness in carpal tunnel syndrome: role of antihypertensive drugs. Muscle Nerve. 2014 Aug;50(2):302-3.
 • 12 Varol E, Özaydın M. The relationship between mean platelet volume and high on-treatment platelet reactivity. Anadolu Kardiyol Derg. 2014 May;14(3):308-9.
 • 13 Varol E, Ozaydin M. Mean platelet volume as a surrogate marker of inflammation in systemic lupus erythematosus. Clin Rheumatol. 2014 Nov;33(11):1691-2.
 • 14 Varol E, Ozaydin M.Impact of mean platelet volume on the occurrence and severity of sudden sensorineural hearing loss. J Laryngol Otol. 2014 Feb;128(2):216.
 • 15 Varol E, Ozaydin M. Mean platelet volume in patients with acute pancreatitis: insight from methodological aspect. Blood Coagul Fibrinolysis. 2014 Mar;25(2):196-7.
 • 16 Varol E, Ozaydin M. Mean platelet volume in differentiating congestive heart failure from chronic obstructive pulmonary disease. Int J Cardiol. 2014 Mar 15;172(2):e299.
 • 17 Kahraman F, Ozaydin M, Varol E, Guler S, Ari H, Adali K, Karabacak M. Acute stent thrombosis and/or atrial fibrillation occurring after bee sting. Blood Coagul Fibrinolysis. 2014 Jun;25(4):387-8.
 • 18 Ozaydin M, Erdogan D, Yucel H, Peker O, Icli A, Akcay S, Etli M, Ceyhan BM, Sutcu R, Varol E, Dogan A, Yavuz T. N-acetyl cysteine for the conversion of atrial fibrillation into sinus rhythm after cardiac surgery: A prospective,randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study. Int J Cardiol. 2013;165(3):580-3
 • 19 Varol E, Ozaydin M. Decreased Mean Platelet Volume in Patients With Amylodiosis. Clin Appl Thromb Hemost 2013;19(5):578.
 • 20 Varol E, Ozaydin M, Dogan A, Erdogan D. The platelet volume in patients with cardiac syndrome X. Clinics (Sao Paulo). 2013; 68(1): 115.
 • 21 Varol E, Ozaydin M. Mean Platelet Volume Measurement in Patients With Hypercholesterolemia: A Methodological Issue. Angiology 2013;64(8):626
 • 22 Varol E, Ozaydin M. Mean platelet volume in patients with primary aldosteronism, role of antihypertensive drugs. Int J Cardiol. 2013;168(4):4505
 • 23 Varol E, Ozaydin M. Platelet indices can be influenced by many cardiovascular factors in patients with acute pulmonary embolism. Clin Respir J. 2013;7(4):419
 • 24 Adali MK, Varol E, Aksoy F, Icli A, Ersoy IH, Ozaydin M, Erdogan D, Dogan A. Impaired heart rate recovery in patients with endemic fluorosis. (Abstract) Fluoride 2013;46(3):158
 • 25 Varol E, Ozaydin M. Mean platelet volume in patients with idiopathic and ischemic cardiomyopathy. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2013;13:609-610.
 • 26 Varol E, Ozaydin M, Aksoy F. Letter to the editor: relationship between mean platelet volume and retinopathy in patients with type 2 diabetes mellitus. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2013; 251(12):2843-2844.
 • 27 Varol E, Ozaydin M. Platelet indices in retinal vein occlusion in hypertensive patients. Indian J Ophthalmol. 2013;61(11):692
 • 28 Varol E, Ozaydin M. Mean platelet volume and red cell distribution width in autoimmune gastritis: Confounding factors should be considered. Platelets. 2014 [EARLY ONLINE]
 • 29 [Carotico-jugular fistula following a ballistic injury]. Peker RO, Etli M, Sağlam U, Erk Z, Peker TT, Ozaydın M, Yeşildağ A. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012 Nov;18(6):542-4. doi: 10.5505/tjtes.2012.02603. Turkish.
 • 30 Septoplasty decreases mean platelet volume levels in patients with marked nasal septal deviation. Varol E, Dogan A, Erdogan D, Ozaydin M, Peker RO. J Craniofac Surg. 2012 Nov;23(6):1938
 • 31 Metastatic atrial sarcoma extending from the lung into the left atrium via a pulmonary vein. Dogan A, Icli A, Arslan A, Varol E, Ozaydin M. Exp Clin Cardiol. 2012 Summer;17(2):77-8.
 • 32 Türker Y, Kayan M, Munduz M, Yaşar S, Ozaydın M. Incidental multislice computed tomography finding of a congenital submitral ventricular aneurysm.Anadolu Kardiyol Derg. 2011 May 18. doi: 10.5152/akd.2011.098. [Epub ahead of print] No abstract available.
 • 33 Erdogan D, Ozaydin M. Effects of normal blood pressure, prehypertension, and hypertension on autonomic nervous system function: Author reply. Int J Cardiol. 2011 Sep 19. [Epub ahead of print] No abstract available.
 • 34 Akçay S, Y. Türker, M. Özaydın, H. Yücel ve A. Altınbaş “Frequency of coronary artery ectasia among patients undergoing cardiac catheterization,” Anadolu Kardiyol Derg, 10, 191, (2010).
 • 35 Senol A, Isler M, Ozaydin M, Turker Y, Songur Y, Kockar C. “Acute myocardial infarction complicated by sudden cardiac arrest in a patient with ulcerative colitis”. Turkish J Gastroenterol, 2010, 21, 477-78.
 • 36 Demir M, Ozaydin M, Varol E, Doğan A, Altinbaş A. Effects of metoprolol and diltiazem on plasma homocysteine levels in patients with isolated coronary artery ectasia. Anadolu Kardiyol Derg. 2009 Feb;9(1):69-70.
 • 37 Ozaydin M, Peker O. Angiotensin converting-enzyme inhibitors and candesartan have no effects on atrial fibrillation after cardiac surgery: Reply. Int J Cardiol. 2009 Feb 18.
 • 38 Ozaydin M, Turker Y, Peker O, Erdogan D, Varol E, Dogan A, Ibrisim E. Association between the use of non-antiarrhythmic drugs and postoperative atrial fibrillation. Int J Cardiol. 2009 Mar 10.
 • 39 Gülcan, M., E. Varol, K. Adalı, ve M. Özaydın, "Acute Infero-Posterior Myocardial Infarction after Intravenous Thrombolytic Treatment of Prosthetic Mitral Valve Thrombosis," J Heart Valve Dis., 18, 584-585, (2009).
 • 40 Özaydın, M., O. Peker, D. Erdoğan, Y. Türker, A. Doğan ve E. Varol, "N-acetylcysteine for the prevention of atrial fibrillation: beyond its antioxidant effect: Reply," Eur Heart J, (2008)
 • 41 Özaydın ve E. İbrişim, "N-Acetylcysteine for the Prevention of Postoperative Atrial Fibrillation: A Prospective, Randomised, Placebo-Controlled Pilot Study: Reply" Eur Heart J, 29, 1591, (2008).
 • 42 Türker, Y., M. Özaydın ve G. Acar "Sol ventrikül psödoanevrizması ile prezente olan bir myokard infarktüsü olgusu", Anadolu Kardiyol Derg, Ekim (2008).
 • 43 Türker, Y., S. Akçay ve M. Özaydın, "An interesting case of coronary artery fistula: diagonal artery-, left circumflex artery- and right coronary artery to left ventricle fistulas", Anadolu Kardiyol Derg, 8, E10-11 (2008).
 • 44 Doğan A, Y. Türker, M. Özaydın ve N. Tüzün, "A complex congenital cardiovascular anomaly: persistence of left inferior and superior caval veins in conjunction with atrial and ventricular septal defects", Anadolu Kardiyol Derg, 8, 166-168 (2008).
 • 45 Varol, E., M. Özaydın, A. Altınbaş ve İ. Akkuş, "Unusual Combination of Coronary Artery, Bilateral Common Carotid Artery and Left Common İliac Artery Aneursyms", Anadolu Kardiyol. Derg. 7, 109-110 (2007).
 • 46 Doğan, A, Y. Türker, M. Özaydın, G. Acar ve H. Kahraman, "Late in-stent coronary dissection in an elderly woman: An interesting case report," Int J Cardiol. 2007 Sep 25; [Epub ahead of print]
 • 47 Özaydın, M., Y. Türker ve E. Varol, "An Unusual Cause of Unstable Angina Pectoris in a Health Technician: Autophylebotomy," Southern Med J Jun;100(6):612 (2007).
 • 48 Özaydın, M., Y. Türker, A. Doğan, E. Varol, S. M. Aslan ve A. Altınbaş "Nadir bir senkop sebebi: Hipertiroidi", Anad Kardiyol Derg, (2007).
 • 49 Türker, Y. M. Özaydın, S. Akçay, M. Karabacak ve H. Yücel "Elektrik çarpması ile ortaya çıkan atriyoventriküler reentran taşikardi", Anad Kardiyol Derg, 7, 454, (2007).
 • 50 Varol E, Ozaydin M, Aslan SM, Dogan A, Altinbas A.. "A rare cause of myocardial infarction: acute carbon monoxide poisoning.," Anadolu Kardiyol Derg., 7:322-323 (2007).
 • 51 Ozaydin M, Varol E, Okutan H, Peker O, Dogan A, Altinbas A, Kahraman H., "A patient with Turner's syndrome associated with unexplained left ventricular hypertrophy, severe left ventricular systolic dysfunction, atrial septal defect and pericardial effusion.," Anadolu Kardiyol Derg., 7, 237-8, (2007).
 • 52 Varol E ve M. Özaydın, "Rectus sheath hematoma due to cough attacks in an elderly patient on oral anticoagulant therapy", Anadolu Kardiyol Derg. 7, 235-6, (2007).
 • 53 Acar, G., M. Özaydın, E. Varol, S.M. Aslan, Z. Küçüktepe, M. Demir, A. Doğan ve A. Altınbaş, "Membranous Interventricular Septal Aneurysm and Associated Atrioventricular Block Causing Symptoms in a 65 Year-old Man," Med S Mon 12, CS1-3, (2006).
 • 54 Ozaydin M, Dogan A, Altinbas A. Left atrial myxoma presenting with acute myocardial infarction - A case report. ANGIOLOGY Volume: 56 Issue: 6 Pages: 767-769 Published: NOV-DEC 2005
 • 55 Altinbas A, Kucuktepe Z, Ozaydin M, Aslan SM, Demir M, Altinbas E. A rare cause of myocardial infarction: acute inferoposterior myocardial infarction after successful intravenous thrombolytic treatment of mechanical mitral prosthetic valve thrombosis. INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOVASCULAR IMAGING Volume: 21 Issue: 5 Pages: 509-512 Published: OCT 2005
 • 56 Ozaydin M, Gedikli O, Dogan A, Altinbas A, Varol E, 2004. Right coronary artery aneurysm mimicking aortic root dissection. Tex Heart Inst J. 31(2), 196-7.
 • 57 Varol E, Ozaydin M, Altinbas A, Dogan A, 2004. Low-tension electrical injury as a cause of atrial fibrillation: a case report. Tex Heart Inst J. 31(2), 186-7.
 • 58 Yavuz T, Ozaydin M, Ulusan V, Ocal A, Ibrisim E, Kutsal A, 2004. A case of mitral stenosis complicated with seronegative Brucella endocarditis. Jpn Heart J. 45(2), 353-8.
 • 59 Ozaydin M., Dogan A., Altinbas A., Varol E, 2004. False-positive exercise test secondary to Wolff-Parkinson-White syndrome in the absence of manifest preexcitation and disappearance of ST depressions after accessory pathway ablation. Japanese heart journal, 45 (6):1043-1047.
 • 60 Dogan A., Gedikli O., Ozaydin M, 2004. Anomalous origin of the circumflex coronary artery in a patient with atrial and ventricular septal defects. Cardiology in the young, 14 (1):96-98.
 • 61 Altinbas A, Ozaydin M, Kahraman H, Dogan A, 2003. A case with coarctation of the aorta accompanied by coronary ectasia and dilatation of the ascending aorta. Int J Cardiovasc Imaging. 19(3), 185-7.
 • 62 Dogan A, Ozaydin M, Altinbas A, Gedikli O, 2003. A giant aneurysm of the circumflex coronary artery with fistulous connection to the coronary sinus: a case report. Int J Cardiovasc Imaging. 19(1):5-8.
 • 63 Okan, G., M. Özaydın, H. Sucu ve D. Selçuki, 2000. Atrial Myxoma Identified by Transesophageal Echocardiogarhpy in a Patient with Name Sydrome. Int. J. Derm., 39, 75-76.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Tayyar, Ş., M. Özaydın, Y. Türker, ve M. Özgül, "Koroner ektazi, Mitral darlığı ve Koroner Kas Bandı Birlikteliği: Olgu Sunumu" Ege Tıp Dergisi, 49, 63-65, (2010).
 • 2 Varol, E, Z. Küçüktepe, M. Özaydın, ve H. A. Baş, "Warfarin ve Klaritromisinin Birlikte Kullanımının Nadir Bir Komplikasyonu: Sublingual Hematom", MN Kardiyoloji, 16, 273-275, (2009).
 • 3 Özaydın, M., M. Demir ve E. Varol, "Perikard ve Hastalıkları", Sendrom, 20, 48-53, (2008).
 • 4 Türker, Y. ve M. Özaydın, "Senkop Hastasına Yaklaşım", Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 3, 60-66 (2007).
 • 5 Özaydın, M., O. Peker, E. Varol ve S. M. Aslan, "Ventriküler septal defekt nedeniyle ameliyat edilen bir hastada rezidüel şantı taklit eden sağ koroner arter anevrizması", Türk Kardiyol Dern Arş, 35, 430-432 (2007).
 • 6 Akkuş, N.İ., M. Özaydın ve E. Varol, "Atherectomy For Totatlly Occluded Femoral Artery" Türk Kardiyoloji Dergisi, 10 (4), (2007).
 • 7 Özaydın, M., E. Varol, Ö. Dede ve Z. Küçüktepe, "Senkoplu Bir Hastada Eğik Masa Testi Esnasında İleri Derecede Uzun Kalp Duraklaması", TGE Derg., 3, 93-94, (2006).
 • 8 Özaydın, M., Y. Türker, E. Varol, A. Doğan, M. Demir, S.M. Aslan, A. Altınbaş ve S. Akçay, "Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisi ", MN Kardiyoloji, 13, 275-277, (2006).
 • 9 Özaydın, M., E. Varol, A. Altınbaş,. T. Yavuz, E. İbrişim, "Incidental Diagnosis of Pseudoaneurysm of the Thoracic Aorta: An Unusual Late Presentation," SDU Tıp Fak. Dergisi, 13, 47-54 (2006).
 • 10 Demir, M., E. Varol, M. Özaydın, S.M. Aslan, A. Doğan ve A. Altınbaş, "Abdominal Aort Anevrizması ile Birlikte Olan Sol Ana Koroner Arterin Fuziform Anevrizması", MN Kardiyoloji, 12, 433-435, (2005).
 • 11 Varol, E., M. Şahin, S.M. Aslan ve M. Özaydın, "Atriyal Septal Defektin Eşlik Ettiği bir Hipertrofik Kardiyomiyopati Vakası", SDÜ Tıp Fak. Derg,. 12, 43-45, (2005).
 • 12 Okutan, H., A.K. Adiloğlu, M. Özaydın ve O. Peker, "Combination of Medical and Surgical Therapy in the Management of Brucella Endocarditis",. SDÜ Tıp Fak. Derg 12, 46-48, (2005).
 • 13 Özaydın, M., A. Doğan, A. Altınbaş ve E. Varol, 2004. Manifest Preeksitasyon Olmadan Efor Testinde Ciddi ST Depresyonu Ortaya Çıkan Wolff-Parkinson-White Sendromlu Bir Hasta. TGE Dergisi, 1(2), 104-107.
 • 14 Altınbaş A., N. Tüzün, M. Özaydın, 2004. Arteryel kompliyans ve aortik stifnes. T Klin. Kardiyoloji. 17(5), 369-374.
 • 15 Doğan, A., H. Kahraman, M. Özaydın, ve A. Altınbaş, 2003. Miyokard İnfarktüsü ve Ciddi Aort Yetmezliğinin Eşlik Ettiği İlginç Bir Aort Diseksiyonu Vakası. MN Kardiyoloji, 10, 391-393.
 • 16 Özaydın. M., A. Doğan ve O. Ergene, 2003. Homosistein ve Kardiyovasküler Hastalık Riski. Türk Girişimsel Kardiyol. Derg., 7, 80-86..
 • 17 Erdoğan, D., T. Gören, M. Özaydın, H. Oflaz ve O. Kocaman, “Düşük Doz Warfarin Tedavisine Bağlı Gelişen Diffüz Alveoler Hemoraji Olgusu”, Türk Kardiyol. Derg., (2003).
 • 18 Gedikli, Ö., O. Kınay, H. Kahraman, O. Ergene, C. Nazlı, A. Altınbaş, T. Yavuz, G. Acar ve M. Özaydın, 2001. Sol Atriyal Trombüs Neovaskülarizasyonu: Olgu Sunumu. Türk Girişimsel Kardiyol. Derg., 5, 54-7.
 • 19 Varol, E., M. Özaydın ve O. Ergene, 2001. İdiopatik Pulmoner Arter Dilatasyonu. T. Klin. Kardiyol. Derg. 14, 138-40.
 • 20 Ergene, O., M. Özaydın ve O. Kınay, 2000. Transmiyokardiyal Revaskülarizasyon. Türk Girişimsel Kardiyol. Derg., 4, 55-9.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Abdullah Doğan,Fatih Kahraman, Fatih Aksoy,Ibrahim Ersoy, Hatem Arı, Akif Arslan, Mehmet Özaydin, Ercan Varol, Doğan Erdoğan. ST yükselmeli miyokard infarktüsünün erken döneminde homosistein and protombotik durumun rolü. 30. Kardiyoloji Kongresi, Özet Kitap, PB-169, Antalya, 2014
 • 2 Abdullah Doğan,Fatih Aksoy, Ibrahim Ersoy, Hatem Arı, Fatih Kahraman, Akif Arslan, Mehmet Özaydin, Yasin Türker, Doğan Erdoğan, Ercan Varol. Göller bölgesinde ST yükselmeli miyokard infarktüsünün erken dönemdeki risk faktörleri. 30. Kardiyoloji Kongresi, Özet Kitap, PB-170, Antalya, 2014
 • 3 Mustafa Karabacak, Mehmet Özaydin, Ibrahim Ersoy, Fatih Kahraman, Abdullah Doğan. C-natriuretic levels in patients with isolated coronary artery ectasia. 30. Kardiyoloji Kongresi, Özet Kitap, PB-297, Antalya, 2014
 • 4 Hasan Aydın Baş, Mehmet Özaydin, Abdullah Doğan, Fatih Aksoy, Atilla İçli, Ercan Varol, Recep Sütçü. ST yükselmeli miyokard infarktüsü ile gelen hastalarda atrial fibrilasyon gelişmesi ve plazma oksidatif durumunun derğerlendirilmesi. 30. Kardiyoloji Kongresi, Özet Kitap, SP-6, Antalya, 2014
 • 5 Doğan Erdoğan, Habil Yücel, Bayram Ali Uysal, İsmail Hakkı Ersoy, Atilla İçli, Salaheddin Akçay, Akif Arslan, Fatih Aksoy, Mehmet Özaydın, Mehmet Numan Tamer. Prediyabet ve diyabetin sol ventrikül ve koroner mikrovasküler fonskiyonlara etkisi. 28. Ulusak Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol Dern Arş 2012;40, S-18.
 • 6 Habil Yücel, Doğan Erdoğan, Mehmet Özaydın, Atilla İçli, Emel Özkan, Akif Arslan, Salaheddin Akçay. Prehipertansiyonun hipertansiyona ilerlemesinin ekokardiyografik öngördürücüleri. 28. Ulusak Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol Dern Arş 2012;40, S-94.
 • 7 Doğan Erdoğan, Şenol Tayyar, Bayram Ali Uysal, Atilla İçli, Mustafa Karabacak, Mehmet Özaydın, Abdullah Doğan. İdiyopatik dilate kardiyomiyopati hastalarında allopurinolün sol ventrikül işlevleri ve koroner mikrovasküler dolaşım üzerine etkileri. 28. Ulusak Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol Dern Arş 2012;40, S-116.
 • 8 Habil Yücel, Mehmet Özaydın, Abdullah Doğan, Doğan Erdoğan, Yasin Türker, Betül Mermi Ceyhan, Recep Sütçü. Koroner yavaş akım olan hastalarda plazma asimetrik dimetilarjinin, nitrik oksit ve homosistein düzeyleri. 28. Ulusak Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol Dern Arş 2012;40, S-130.
 • 9 Doğan Erdoğan, Bayram Ali Uysal, Fatih Aksoy, Selçuk Kaya, Atilla İçli, Betül Mermi Ceyhan, Mehmet Özaydın. Sıkı kalp hızı kontrolü valvüler kökenli olmayan kalıcı atriyal fibrilasyon hastalarında trombosit aktivitesini azaltır. 28. Ulusal kardiyoloji kongresi. Türk Kardiyol Dern Arş 2012;40, S-179.
 • 10 Mehmet Özaydın, Ali Kutlucan, Banu Köroğlu, Yasin Türker, Akif Arslan, Bayram A Uysal, Doğan Erdoğan, Ercan Varol, Abdullah Doğan. Hipertiroidide görülen atriyal fibrilasyon inflamasyonla ilişkilidir. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Türk Kardiyol Dern Arş 2012;40, P-145.
 • 11 Doğan, A, A. İcli, F. Aksoy, E. Varol, M. Özaydin, D. Erdoğan, Ş. Koçyiğit. ST yükselmesiz akut koroner sendromda GGT düzeylerinin lezyon kritikliği ve kardiyak olaylarla ilişkisi. Ulusal kardiyoloji kongresi 2011
 • 12 Doğan, A, A. İcli, Ş. Koçyiğit, D. Erdoğan, E. Varol, F. Aksoy, M. Özaydin. ST yükselmesiz akut koroner sendromda trombosit hacmi ile kardiyak olay ilişkisi. Ulusal kardiyoloji kongresi 2011
 • 13 Doğan, A, A. İcli, Ş. Koçyiğit, D. Erdoğan, E. Varol, F. Aksoy, M. Özaydin. ST yükselmesiz akut koroner sendromda sorumlu lezyon kritikliği ile trombosit hacmi ilişkisi. Ulusal kardiyoloji kongresi 2011
 • 14 Karabacak M, Doğan A, Tayyar Ş, Özaydın M, Erdoğan D, Gülcan M. Non-iskemik kalp yetersizliği hastalarında karvedilol ve nebivolol tedavisinin NT-pro BNP üzerine etkisi. Türk Kardiyol Dern Arş. 2010 Suppl 2, P-098.
 • 15 Peker R.O., T. T. Peker, E. Varol, Ş. Kapan, Ş. Gülmen, M. Özaydın, D. Erdoğan, R. Sütçü, A. Öcal ve E. İbrisim "Kalp Cerrahisi Geçiren Hastalarda Yükselmiş Karbonhidrat Antijen 125 Seviyeleri; Plörotominin Rolü?", XXIV. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2008.
 • 16 Peker R.O., M. Özaydın, H. Okutan ve A. Altınbaş "Kalıcı Kalp Pili Elektroduna Bağlı Stafilokok Koagulaz Negatif Endokardit", XXIV. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2008.
 • 17 Peker R.O., T. T. Peker, D. Erdoğan, M. Özaydın, Ş. Kapan, R. Sütçü, ve E. İbrisim "İntravenöz N-Asetil Sisteinin Kardiyopulmoner Bypass Kullanılarak Yapılan Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi İle İlişkili Miyokardiyal Hasara Etkisi, 2008.
 • 18 Doğan, A., M. Karabacak, S. Akçay, A. İçli, M. Özaydın, D. Erdoğan, Ş. Tayyar ve A. Altınbaş "Renin-anjiyotensin sistem blokerleri atriyal fibrilasyonda elektriksel kardiyoversiyon başarısını arttırır mı?", XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., İstanbul, 2008.
 • 19 Doğan, A., S. Akçay, A. İçli, M. Karabacak, M. Özaydın, D. Erdoğan, Ş. Tayyar, H. Yücel ve A. Altınbaş "Renin-anjiyotensin sistem blokerleri kardiyoversiyon sonrası erken atriyal fibrilasyon nüksünü önler mi?", XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., İstanbul, 2008.
 • 20 Doğan, A., Ö. Gedikli, A. İçli, Ş. Tayyar, G. Acar ve M. Özaydın "Uzun ve kısa dönem atriyal fibrilasyon hastalarında plazma renin aktivitesi", XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., İstanbul, 2008.
 • 21 Doğan, A., Ö. Gedikli, G. Acar, Ş. Tayyar, A. İçli, M. Özaydın ve O. Akturk "Uzun ve kısa dönem atriyal fibrilasyon tiplerinde N-terminal pro-B tipi natriüretik peptid düzeyleri", XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., İstanbul, 2008.
 • 22 Kiris, I., Ş. Kapan, C. Narin, M. Özaydın, M.C. Cüre, R. Sütcü ve H. Okutan. "Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalarda sol ventriül fonksiyonları, proinflamatuar sitokinler ve miyokard infarktüsü lokalizasyonu arasındaki ilişki". Türk Kalp Damar Cerrahisi Ulusal kongresi, Çeşme, Türk Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Suppl1, EP-167,2008.
 • 23 Türker, Y., A. Doğan, M. Özaydın, D. Erdoğan, A. Altınbaş, S. Akçay, S. Kaya ve S. Önal, "ST Segment Yükselmesiz Akut Koroner Sendrom Hastalarında Sorumlu Lezyon Kritikliği ile Trombin-Antitrombin III Kopleks İlişkisi", XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 35(Suppl II), SB-112, Antalya, 2007.
 • 24 Dede, Ö., A. Altınbaş, Y. Türker, A., Doğan, Ş. Tayyar ve M. Özaydın, "Koroner Arter Ektazili Olgularda Kronik Flor Maruziyetinin Araştırılması", XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 35(Suppl II), P-141, Antalya, 2007.
 • 25 Türker, Y., A. Doğan, M. Özaydın, D. Erdoğan, A. Altınbaş, H. Yücel, S. Kaya ve S. Önal, "ST Segment Yükselmesiz Akut Koroner Sendrom Hastalarında Sorumlu Lezyon Kritikliği ile Protrombin Fragman 1+2 İlişkisi", XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 35(Suppl II), P-144, Antalya, 2007.
 • 26 Doğan, A., Y. Türker, M. Özaydın, M. Karabacak, S. Akçay, D. Erdoğan ve A. Altınbaş, "Erken Başvuran (≤3 saat) ve Fibrinolitikle Tedavi Edilen Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Aspirin-Clopidogrel Kombinasyonunun Etkinliği", XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 35(Suppl II), P-146, Antalya, 2007.
 • 27 Türker, Y., A. Doğan, M. Özaydın, A. Altınbaş, D. Erdoğan ve A. Arslan, "ST Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlarda Sorumlu Lezyon Kritikliği ile Miyokard Hasarı Belirteçleri Arasındali İlişkisi", XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 35(Suppl II), P-157, Antalya, 2007.
 • 28 Doğan, A., Y. Türker, S. Akçay, M. Özaydın, A. Altınbaş, G. Acar ve S.M. Aslan, "ST yüksekliği olmayan akut koroner sendromlarda sorumlu lezyon kritikliği ile pro-BNP ilişkisi", XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 34(Suppl I), SB-087, Antalya, 2006.
 • 29 Doğan, A., N. Tüzün, Y. Türker, , M. Özaydın, A. Altınbaş, S. Akçay ve S.M. Aslan, "Proteolitik ve inflamatuar belirteçlerin koroner ektazi ciddiyeti ile ilişkisi", XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 34(Suppl I), SB-037, Antalya, 2006.
 • 30 Kahraman, H., M. Özaydın, A. Doğan, S.M. Aslan, E. Varol, Y. Türker, Ö. Dede, Ö. Gedikli ve A. Altınbaş. "İzole Koroner Arter Ektazisi Saptanan Olgularda Arkus Aortadan Çıkan Damarların Anjiyografik Olarak Değerlendirilmesi", XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 34(Suppl I), P-112, Antalya, 2006.
 • 31 Gedikli, Ö., A. Doğan, İ. Altuntaş, N. Delibaş, A. Altınbaş, M. Özaydın, O. Aktürk, G. Acar ve H. Kahraman “Atriyal Fibrilasyonun Patogenezinde İnflamasyonun Rolü”, XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 33(Suppl I), P-113, Antalya, 2005.
 • 32 Gedikli, Ö., A. Doğan, İ. Altuntaş, N. Delibaş, A. Altınbaş, M. Özaydın, O. Aktürk, G. Acar ve H. Kahraman “Farklı Atriyal Fibrilasyon Tiplerinde Renin-Anjiyotensin Sistem Aktivasyonunun Rolü”, XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 33(Suppl I), P-120, Antalya, 2005.
 • 33 Kahraman, H., M. Özaydın, A. Doğan, S.M. Aslan, Ö. Gedikli, A. Altınbaş. "Darlık oluşturmayan koroner ektazili hastalarda iskemi prediktörleri", XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2004, Türk Kardiyol. Dern. Arş. Cilt 32(7), SB-03.
 • 34 Kahraman H., M. Özaydın, A. Doğan, S.M. Aslan, Ö. Gedikli, A. Altınbaş. "İzole koroner arter ektazisisaptanan olgularda distal aortadan çıkan damarların anjiyografik olarak değerlendirilmesi", XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2004, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 32(7), P-29.
 • 35 Doğan A., G. Acar, Ö. Gedikli, M. Özaydın, Aslan S.M. "Mitral Anuler Doku Doppler Velositeleriyle Atriyal Stunning Öngörülebilirmi? ", XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2004, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 32(7), SB-23.
 • 36 Doğan A., G. Acar, Ö. Gedikli, Z. Küçüktepe, M. Özaydın. "Atriyal Fibrilasyonda Kardiyoversiyonun Mitral Anuler Doku Doppler Velositeleri Üzerine Etkisi? ", XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2004, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 32(7), P-191.
 • 37 Doğan A., E. Tunç, M. Özaydın, M. Öztürk, Ö. Gedikli. "Mitral Anuler Doku Doppler Velositeleriyle Atriyal Stunning Öngörülebilirmi? ", XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2004, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 32(7), P-192.
 • 38 Doğan, A., H. Kahraman, M. Özaydın, ve A. Altınbaş, “Sağlıklı Orta Yaş Türk Erkeklerinde QT Aralığını Kalp Hızına Göre Düzelten Dört Yöntemin Karşılaştırılması”, MN Kardiyoloji, 11, (2004).
 • 39 Kahraman, H., M. Özaydın, A. Doğan, S.M. Aslan, Ö. Gedikli, A. Altınbaş. “İzole Koroner Arter Ektazisi Saptanan Olgularda Aortun Anjiyografik Olarak Değerlendirilmesi”, XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyol. Dern. Arş., Cilt 32(7), SB-03, Antalya, 2004.
 • 40 Doğan, A., M. Özaydın, Ö. Gedikli, G. Acar, A. Altınbaş, C. Nazlı ve O. Ergene, "Atriyal Fibrilasyon Süresinin P Dalga Dispersiyonu Üzerine Etkisi", 18. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2002, Türk Kardiyol. Dern. Arş. Cilt 30, P. 58.
 • 41 Altınbaş, A., Y. Hoşcan, A. Doğan, M. Özaydın ve O Ergene, "Postmenapozal Kadınlarda Koroner Arter Hastalığı ile Serbest Testosteron Düzeylerinin İlişkisi", 18. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2002, Türk Kardiyol. Dern. Arş. Cilt 30, S. B. 207.
 • 42 Kınay, O., C. Nazlı, G. Acar, Ö. Gedikli, A. Altınbaş, H. Kahraman, A. Doğan, M. Özaydın, N. Tüzün, O. Ergene ve Murat Özdamar, "Nörokardiyojenik Senkop Tedavisinde 'Tilt Training' Yöntemi: Uzun Dönem Takip Sonuçları", 18. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2002, Türk Kardiyol. Dern. Arş. Cilt 30, S. B. 147 .
 • 43 Adalet, K., F. Mercanoğlu, M. Özaydın, M. Meriç, Ö. Özsaruhan ve F. Erzengin, "Preeksitasyon Sendromlu Hastalarda Epikardiyal ve Endokardiyal Yolların Radyofrekans Ablasyonu Sonuçlarının Karşılaştırılması", 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 2001, Türk Kardiyol. Dern. Arş. Cilt 29, P. 35.
 • 44 Nazlı, C., O Kınay, T. Yavuz, C. Tenekeci, H. Düver, G. Acar, M. Özaydın, A. Altınbaş, A. Doğan, O. Ergene ve A. Kutsal, "Aort Kapak Replasmanı Yapılmış Hastalardaki Sorin Bileaflet Protez Kapakların Hemodinamik Özelliklerinin Değerlendirilmesi", 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 2001, Türk Kardiyol. Dern. Arş. Cilt 29, P. 281.
 • 45 Kınay, O., C. Nazlı, O. Ergene, Ö. Gedikli, G. Acar, N. Tüzün, T. Yavuz, A. Altınbaş, A. Doğan ve M. Özaydın, "Bileaflet Mitral Protez Kapakların Ventrikül Yüzünde Mikrokabarcık Oluşumunu Etkileyen Faktörler", 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 2001, Türk Kardiyol. Dern. Arş. Cilt 29, P. 246.
 • 46 Kınay, O., C. Nazlı, O. Ergene, Ö. Gedikli, A. Altınbaş, G. Acar, G. Günay, A. Doğan, T. Yavuz ve M. Özaydın, "Mekanik Mitral Kapak Replasmanı Yapılmış Hastalarda Sol Atrial Apendiks Fonksiyonlarını Etkileyen Faktörler", 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 2001, Türk Kardiyol. Dern. Arş. Cilt 29, P. 174.
 • 47 Doğan, A., G. Günay, Ö. Gedikli, O. Kınay, C. Nazlı, A. Altınbaş, G. Acar, M. Özaydın, N. Tüzün ve O. Ergene, "Koroner Ektazili Hastalarda Trimetazidin'in Egzersiz Toleransına Etkisi", 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 2001, Türk Kardiyol. Dern. Arş. Cilt 29, P. 73, .
 • 48 Altınbaş, A., G. Günay, C. Nazlı, O. Ergene, A. Doğan, O. Kınay, Y. Hoşcan, Ö. Gedikli ve M. Özaydın, "Efor Testinde İskemi Saptanan Koroner Arter Ektazili Olgularda Beta Bloker Ve Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Etkinliği", 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 2001, Türk Kardiyol. Dern. Arş. Cilt 29, P. 72.
 • 49 Doğan, A., Ö. Gedikli, A. Altınbaş, Y. Uçarcı, M. Özaydın, O. Kınay, C. Nazlı, H. Kahraman, G. Acar ve O. Ergene, "Atrial Fibrilasyonlu Vakalarda Kardiyoversiyon Tipinin P Dalga Dispersiyonu Üzerine Etkisi", 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 2001, Türk Kardiyol. Dern. Arş. Cilt 29, P. 27.
 • 50 Kınay, O., C. Nazlı, O. Ergene, A. Altınbaş, A. Doğan, G. Günay, C. Ağçal, Ö. Gedikli, H. Kahraman ve M. Özaydın, "Mitral Balon Valvüloplasti Sırasında Yapılan İnteratrial Septostominin Transmitral Hemodinamik Parametrelere Etkisi", 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 2001, Türk Kardiyol. Dern. Arş. Cilt 29, P. 20.
 • 51 Nazlı, C., O Kınay, O. Ergene, Ö. Gedikli, C. Ağçal, T. Yavuz, H. Kahraman, A. Altınbaş, A. Doğan, M. Özaydın ve A. Kutsal, "PISA Yönteminin Mekanik Mitral Kapak Hastalarında Kapak Alanı Ölçümünde Kullanımı", 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 2001, Türk Kardiyol. Dern. Arş. Cilt 29, S. B. 155.
 • 52 Nazlı, C., O. Kınay, O. Ergene, H. Kahraman, T. Yavuz, Ö. Gedikli, A. Altınbaş, A. Doğan, Ü. Ergene, G. Günay ve M. Özaydın, "Mekanik Kapağı Olan Hastalarda Transözafagiyal Ekokardiyografi ile Asemptomatik, Non-Obstrüktif Trombüs Taranması", 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 2001, Türk Kardiyol. Dern. Arş. Cilt 29, S. B. 152.
 • 53 Kınay, O., C. Nazlı, G. Acar, Ö. Gedikli, A. Altınbaş, H. Kahraman, A. Doğan, M. Özaydın, N. Tüzün ve O. Ergene, "Nörokardiyojenik Senkop Tedavisinde 'Tilt Training' Yöntemi: Erken Dönem Takip Sonuçları", 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 2001, Türk Kardiyol. Dern. Arş. Cilt 29, S. B. 19.
 • 54 Altınbaş, A., C. Nazlı, G. Günay, O. Ergene, O Kınay, A. Doğan, G. Acar, N. Tüzün, M. Özaydın ve H. Kahraman, "Koroner Ektazili Hastalarda Efor Testinde İskemi Saptanma Sıklığı ve Anjiyografik Akım Özellikleri ile İlişkisi", 17. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 2001, Türk Kardiyol. Dern. Arş. Cilt 29, S. B. 13.
 • 55 Kınay, O., G. Günay, C. Nazlı, M. Özaydın, A. Doğan, Y. Uçarcı, H. Kahraman, Ö. Gedikli, G. Acar, O. Ergene ve A. Altınbaş, "Koroner Arter Ektazisi Saptanan Olguların Klinik Prezentasyonu ve Elektrokardiyografik Özellikleri", 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2000, Türk Kardiyol. Dern. Arş. Cilt 28, P. 82.
 • 56 Nazlı, C., T. Yavuz, O. Kınay, G. Günay, E. İbrişim, A. Öcal , Y. Uçarcı, A. Doğan, M. Özaydın, H. Düver, C. Tenekeci, O. Ergene ve A. Kutsal, "Koroner By-Pass Operasyonuna Giden Hastalarda Ektrakorporeal Dolaşım Sonrası Miyokardiyal Fonksiyonlardaki Geçici Bozulmanın Doku Doppler Ekokardiyografi Tekniği İle Gösterilmesi", 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2000, Türk Kardiyol. Dern. Arş. Cilt 28, P. 207.
 • 57 Doğan, A., M. Özaydın, A. Altınbaş, C. Nazlı, O. Kınay ve O. Ergene, "Hipertansif Sol Ventrikül Relaksasyon Bozukluğu P Dalga Dispersiyonunu Etkilermi?", 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2000, Türk Kardiyol. Dern. Arş. Cilt 28, P. 170.
 • 58 Kınay, O., G. Günay, C. Nazlı, M. Özaydın, A. Doğan, Y. Uçarcı, H. Kahraman, Ö. Gedikli, G. Acar, O. Ergene ve A. Altınbaş, "Göller Bölgesi'nde Koroner Arter Ektazisi Sıklığı", 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2000, Türk Kardiyol. Dern. Arş. Cilt 28, P. 289.
 • 59 Nazlı, C., O Kınay, Y. Uçarcı, Ö. Gedikli, O. Ergene, M. Özaydın, A. Altınbaş, H. Kahraman, G. Günay, G. Acar ve A. Doğan, "Stent İmplantasyonu ve Akut-Subakut Oklüzyon: İki Farklı Tiklopidin Rejiminin Karşılaştırılması", 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2000, Türk Kardiyol. Dern. Arş. Cilt 28, P. 6.
 • 60 Kınay, O., C. Nazlı, Y. Uçarcı, M. Özaydın, G. Günay, H. Kahraman, Ö. Gedikli, A. Doğan, G. Acar, O. Ergene ve A. Altınbaş, "Doku Doppler Ekokardiyografi Tekniğinin Mitral Yetersizliği Olan Hastalarda Sol Ventrikül Sistolik Disfonksiyonu Gelişiminin Erken Tanısında Kullanımı", 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2000, Türk Kardiyol. Dern. Arş. Cilt 28, P. 297.
 • 61 Kınay, O., C. Nazlı, Ö. Gedikli, M. Özaydın, Y. Uçarcı, O. Ergene, A. Doğan, G. Günay, H. Kahraman, G. Acar ve A. Altınbaş, "Koroner Anjiyoplasti Sonrasında Femoral Artere Yerleştirilen 'Sheath'lerin Çekilmesi İçin İki Yöntemin Karşılaştırılması", 7. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, İstanbul, 2000, özet kitabı, S. 8.
 • 62 Özaydın, M., Y. Nişancı, M. Meriç, S. Umman, A. Öncül, Z. Buğra, E. Yılmaz, T. Gören ve G. Ertem, “Çok Proksimal Sol Ön İnen Koroner Arter Darlıklarında Uygulanan İnvazif Girişimlerin Takip Sonuçları”, 12. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet Kitabı, 339, Antalya, 1996.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Yavuz, T., H. Okutan, O. Peker, M. Özaydın, A. Altınbaş, H. Düver, A. Öcal ve E. İbrişim, "Miyokard İnfarktüsüne Neden Olan Sol Atrial Miksomalı Bir Olgu", 7. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Antalya, 2002, Özet Kitabı, 208.
 • 2 Yavuz, T., S. Aydın, H. Okutan, O. Kınay, O. Peker, C. Nazlı, M. Özaydın, B. Öztürk, D. Odabaşı, A. Öcal, E. İbrişim, A. Altınbaş, O. Ergene, A. Kutsal, "Miyokard İnfarktüsüne Neden Olan Sol Atrial Miksomalı Bir Olgu", 7. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi,Antalya, 2002, Özet Kitabı, 457.
 • 3 Kınay, O., M. Özaydın, H. Okutan, H. Kahraman, C. Nazlı, A. Altınbaş ve O. Ergene, "Düğümlenmiş Swan-Ganz Kateterinin Cerrahi Teknik Kullanmadan Çıkartılması", I. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, Diyarbakır, 2001, Özet Kitabı, 39.
 • 4 Özaydın, M., H. Oflaz, Y. Nişancı, T. Tükek, E. Yılmaz, S. Umman, M. Meriç, T. Gören, B. Umman, Ö. Özsaruhan ve F. Erzengin, "Total ve Subtotal Koroner Oklüzyonu Bulunan Koroner Kalp Hastalarında İntrakoroner Stent ve Koroner Anjiyoplasti Sonuçlarının Karşılaştırılması", 15. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet Kitabı, İzmir, 1999, P. 383.
 • 5 Özaydın, M., H. Oflaz, Y. Nişancı, E. Yılmaz, A. Topbaş, M. Sezer, A. Öncül, F. Mercanoğlu, B. Umman, Z. Buğra, Ö. Özsaruhan ve F. Erzengin, "Total ve Subtotal Oklüzyonlara İntrakoroner Stent Uygulamasının Sonuçları ve Restenoz Gelişimi" 15. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 1999, Özet Kitabı, P. 237.
 • 6 Topbaş, A., N. Koylan, H. Oflaz, M. Özaydın, Ö. Özsaruhan ve F. Erzengin, "Hafif ve Orta Derecede Esansiyel Hipertansiyonu Olan Hastalarda Losartan'ın Plazma Prolaktin, Kortizol ve TSH Düzeylerine Etkisi", 15. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 1999, Özet Kitabı, P. 305.
 • 7 Oflaz, H., Z.Buğra, A.Sezer, M.Özaydın, N.Koylan ve K.Büyüköztürk, "Sağlıklı Erişkinlerde Diurnal Ritmin Sinyal Ortalamalı EKG Üzerine Etkisi", 13. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 1997, Özet Kitabı, 329.
 • 8 Adalet, K., E. Yılmaz, F. Mercanoğlu, A. Bilge, M. Özaydın ve K. Büyüköztürk, "Ventriküler Taşikardili Hastalarda Radyofrekans Kateter Ablasyonu: Klinik Takip Sonuçları", 13. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 1997, Özet Kitabı, 52.
 • 9 Özaydın, M., Y. Nişancı, A. Öncül, M. Meriç, S. Umman. Z. Buğra, E. Yılmaz, T. Gören ve G. Ertem, "Çok Proksimal Sol Ön İnen Koroner Arter Darlıklarında Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi", 12. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 1996, Özet Kitabı, 246.
 • 10 Yılmaz, E., Y. Nişancı, A. Öncül, S. Umman, F. Mercanoğlu , M. Özaydın, A. Sezer, A. Vural, M. Azarbaz, Ö. Özsaruhan ve G. Ertem. "Kalıcı Pacemaker Kablosuna Bağlı Endokardit, Sekonder Triküspid Darlığı ve Balon Valvuloplasti ile Tedavisi", 12. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 1996, Özet Kitabı, 234.
 • 11 Adalet, K., O. Ünlüer, M. Özaydın, İ. Coşkun, Ö. Özsaruhan, K. Büyüköztütk ve G. Ertem, "Senkop / Presenkop Nedenlerinin Belirlenmesi ve Tedavi Yaklaşımı", 11. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 1995, Özet Kitabı, 367.
 • 12 Adalet, K., I. Adalet, A. Sezer, M. Özaydın, K. Büyüköztürk ve G. Ertem, "WPW Sendromlu Hastalarda Sol Serbest Duvar Aksesuar Yolunun Retrograde Yaklaşım ile 'Radiofrequency' Kateter Ablasyonu", 2. Ulusal İnvazif Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 1994, Özet Kitabı, 35.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Doğan, A., M. Karabacak, A. Arslan, E. Varol, D. Eroğan ve M. Özaydın, “Comparative Effecst of Carvediol and Nebivolol on Acute Phase Reactants and Uric Acid Levels in Patients with Heart Failure,” 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, International Journal of Cardiology, OP-033, 2012.
 • 2 Doğan, A., M. Karabacak, H. Yücel, D. Eroğan, M. Özaydın, ve E. Varol, “Temporal Changes in C-Reactive Protein, Fibrinogen and Uric Acid Levels in Patients with Heart Failure Treated with Nebivolol,” 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, International Journal of Cardiology, OP-034, 2012.
 • 3 Doğan, A., M. Karabacak, M. Özaydın, E. Varol, D. Eroğan, ve H. Yücel, “Effecst of Carvediol on High Censitivity C-Reactive Protein and Fibrinogen in Patients with Heart Failure,” 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, International Journal of Cardiology, OP-035, 2012.
 • 4 Gülmen, Ş., E. Doğan, İ. Kiriş, M. Özaydın ve H. Okutan “Type B Aortic Dissection Associated with Coarctation of the Aorta,” 6th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, İzmir, Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, CVP-13, 2010.
 • 5 Türker, Y., M. Özaydın, G. Acar, M. Özgül, Y. Hoşcan, E. Varol, A. Doğan ve D. Erdoğan "Predictors of Atrial Arrhythmias in Patients with Mitral Valve Prolapse," 5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Heart Surgery Forum, PP024, 2009.
 • 6 Türker, Y., M. Özaydın, G. Acar, M. Özgül, Y. Hoşcan, E. Varol, A. Doğan ve D. Erdoğan "Evaluation of Thyroid Functions in Patients with Mitral Valve Prolapse," 5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Heart Surgery Forum, OP164, 2009.
 • 7 Türker, Y., M. Özaydın, G. Acar, M. Özgül, Y. Hoşcan, E. Varol, A. Doğan ve D. Erdoğan "Predictors of Ventricular Arrhythmias in Patients with Mitral Valve Prolapse," 5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Heart Surgery Forum, OP157, 2009.
 • 8 Türker, Y., ve M. Özaydın "Heart Rate Variability and Heart Rate Recovery in Patients with Coronary Artery Ectasia", 5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Heart Surgery Forum, OP156, 2009.
 • 9 Yücel, H., A. Doğan, S. Akçay, Y. Türker, D. Erdoğan, A. İçli ve M. Özaydın "The Assesment of Risk Factors for Atherosclerosis in Patients with Coronary Artery Ectasia", 5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Heart Surgery Forum, OP022, 2009.
 • 10 Doğan, A., A. İçli, H. Yücel, M. Özaydın, D. Erdoğan, Ş. Koçyiğit ve E. Varol "Is there any Association between Inflammation and Coronary Artery Ectasia", 5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Heart Surgery Forum, OP021, 2009
 • 11 Doğan, A., A. İçli, M. Özaydın, Ş. Koçyiğit, D. Erdoğan ve E. Varol "Gamma Glutamyl Transferase in Coronary Artery Ectasia", 5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Heart Surgery Forum, OP020, 2009.
 • 12 Peker R.O., T. T. Peker, E. Varol, Ş. Kapan, Ş. Gülmen, M. Özaydın, D. Erdoğan, R. Sütçü, A. Öcal ve E. İbrisim "Increased Carbonhidrate Antijen 125 Levels in Patients Undergoing Cardiac Surgery", 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 13 Peker R.O., M. Özaydın, H. Okutan ve A. Altınbaş "Staphylococ Coagulase Negative Endocarditis Secondary to Pacemaker Lead", 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 14 Peker R.O., T. T. Peker, D. Erdoğan, M. Özaydın, Ş. Kapan, R. Sütçü, ve E. İbrisim "Effects of Intravenous N-Acetyl Cysteine on Myocardial Dysfunction in Patients Undergoing On-Pump Cardiac Surgery, 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 15 Özaydın, M., Y. Türker, M. Demir, E. Varol ve A. Doğan "Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function in Patients with Coronary Artery Ectasia". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 16 Özaydın, M., Y. Türker, A. Doğan, D. Erdoğan, O. Peker, Ş. Kapan, E. Varol ve E. İbrişim "Association between the Use of Non-antiarrhythmic Drugs and Postoperative Atrial Fibrillation". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 17 Özaydın, M., D. Erdoğan, A. Doğan, Y. Türker, E. Varol, O. Peker ve E. İbrişim "Association between renin-angiotensin-aldosteron system blockers and postoperative atrial fibrillation in patients with left ventricular dysfunction". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 18 Özaydın, M., Y. Türker, D. Erdoğan, M. Karabacak, , A. Doğan, E. Varol, E. Gönül ve A. Altınbaş "Previous statin use is associated with decreased incidence of atrial fibrillation in patients presenting with acute coronary syndrome". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 19 Özaydın, M., D. Erdoğan, M. Karabacak, Y. Türker, A. Doğan, E. Varol ve Z. Küçüktepe "Statin use is not associated with lower incidence of ventricular tachycardia/ventricular fibrillation in patients presenting with acute coronary syndrome". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 20 Erdoğan, D., M. Özaydın, Y. Türker, Mustafa Karabacak, Ercan Varol, Abdullah Dogan "Influence of Statin Therapy on Circadian Variation of Acute Myocardial Infarction". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 21 Varol, E. A. Altıntaş, M. Özaydın, D. Erdoğan ve A. Arslan "Mean Platelet Volume In Patients With Acute Myocardial Infarction With Normal Coronary Arteries'". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 22 Varol, E., S. Akçay, M. Özaydın, D. Erdoğan ve A. Doğan "Mean Platelet Volume In Patients With Coronary Artery Ectasia". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008
 • 23 Demir, M, M. Özaydın, E. Varol, A. Doğan ve A. Altınbaş "Effects Of Metoprolol And Diltiazem On Plasma Homocysteine Levels In Patients With Isolated Coronary Artery Ectasia". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 24 Doğan, A., Ö Gedikli, A. İçli, M. Özaydın, G. Acar, H. Kahraman ve O. Aktürk "The level of N-terminal pro-B-type natriuretic peptide levels in different atrial fibrillation types". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 25 Doğan, A., Ö Gedikli, A. İçli, G. Acar, M. Özaydın ve H. Kahraman "The level of plasma renin activity in patients with different atrial fibrillation types". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 26 Doğan, A., Ö Gedikli, A. İçli, Şenol Tayyar, M. Özaydın ve G. Acar "The level of plasma renin activity in patients with short- and long-term atrial fibrillation". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 27 Doğan, A., Ö. Gedikli, Ş. Tayyar, A. İçli, G. Acar ve M. Özaydın "The level of N-terminal pro-B-type natriuretic peptide levels in short- and long-term atrial fibrillation types". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 28 Doğan, A., Y. Türker, H. Yücel, S. Akçay, A. İçli, D. Erdoğan ve M. Özaydın "Gamma glutamyl transferase in acute coronary syndromes without ST-segment elevation". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 29 Doğan, A., A. İçli, Y. Türker, M. Özaydın Ş. Alaca, D. Erdoğan ve Ercan Varol "Gamma glutamyl transferase in coronary artery ectasia". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 30 Doğan, A., Ö. Gedikli, A. İçli, H. Yücel, M. Özaydın ve H. Kahraman "Plasma renin activity in atrial fibrillation". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clinical Cardiol, 2008.
 • 31 Doğan, A, Y. Türker, S. Akçay, A. İçli, M. Karabacak, M. Özaydın, D. Erdoğan ve A. Altınbaş "Relation Of Thrombotic And Fibrinolytic Parameters With Severity Of Culprit Lesion İn Patient With Acute Coronary Syndromes Without ST Elevation". 30th Congress of European Society of Cardiology, Munich, Eur. Heart J., Vol 29, suppl 444 P2760, Oxford, 2008
 • 32 Doğan, A, Y. Türker, S. Akçay, M. Karabacak, M. Özaydın, A. İçli ve D. Erdoğan "The Effects Of The Renin Angiotensin Aldosteron System Blockers On The Success Of Cardioversion And Early Recurrence Of Atrial Fibrillation". 30th Congress of European Society of Cardiology, Munich, Eur. Heart J., Eur. Heart J., Vol 29, suppl 540 P3430, Oxford, 2008
 • 33 Kiris, I., Ş. Kapan, C. Narin, M. Özaydın, M.C. Cüre, R. Sütcü ve H. Okutan. "The Relation Between Left Ventricular Functions, Proinflammatory Cytokines And Localization Of Myocardial Infarction In Patients Undergoing Coronary Artery Surgery". 57thThe European Society for CardioVascular Surgery, Spain. Interactice Cardiovasc and Thorac Surg, Vol. 7, Suppl., C-16-4, 2008.
 • 34 Kiriş, İ., Ş. Gülmen, M. Özaydın, E. Doğan, A. Öcal, ve H. Okutan, "Permanent Pace Maker Implantation Concomittant with Coronary Artery Bypass Surgery. 3th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya. Heart. Surg Forum Vol. 10, Suppl., I-S82, 2007.
 • 35 Özaydın, M., Dede, E. Varol, Ş. Kapan, Y. Türker, O. Peker, H. Düver, E. İbrişim. Effect of renin-angiotensin-aldosteron system blockers on Postoperative Atrial Fibrillation. 3th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya. Cardiovasc Drug Ther Vol. 21, Suppl., I-S54, 2007.
 • 36 Özaydın, M., O. Peker, D. Erdoğan, Ş. Kapan, Y. Türker, , E. Varol, F. Özgüner, A. Doğan, E. İbrişim. N-asetil sisteine, a mucolytic agent for the prevention of Postoperative Atrial Fibrillation: Prospective, randomized, doube-blind, placebo-controlled study. 3th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya. Cardiovasc Drug Ther Vol. 21, Suppl., I-S55, 2007.
 • 37 Türker Y, Akçay S, Doğan A, Karabacak M, Özaydın M, Altınbaş A. The effects of the renin angiotensin aldosteron system blockers on the success of cardioversion and early recurrence of atrial fibrillation. 3th Clinical Vascular Biology Congress. Antalya, Eur J Clin Invest. 2007, Vol 37, 319.
 • 38 Özaydın, M., Ö. Dede, A. Doğan, A. Altınbaş, S.M. Aslan, E. Varol, M. Öztürk, Y. Türker, G. Acar, M. Karabacak, Ş. Tayyar ve A. İçli, "Effects of morning versus evening intake of atorvastatin on major cardiac event and restenosis rates in patients undergoing percutaneous coronary intervention," 2th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Bodrum. Clin. Cardiol. Vol. 29, Suppl., III-69, 2006
 • 39 Özaydın, M., E. Varol, A. Doğan, S.M. Aslan, Z. Kücüktepe, M. Öztürk, A. Altınbaş, B.Öztürk, M. Özgül, S. Akçay, Ö. Gedikli ve E. Gönül, "Effect of Atorvastatin on the Recurrence Rates of Atrial Fibrillation after Electrical Cardioversion," 2th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Bodrum. Clin. Cardiol. Vol. 29, Suppl., III-55, 2006
 • 40 Özaydın, M., Ş. Kapan, O. Peker, N. Tüzün, E. Varol, A. Doğan, H. Okutan, T. Yavuz, S.M. Aslan, A. Altınbaş, A. Öcal, E. İbrişim, "Statin Use Before the By-Pass Surgery Decreases the Incidence and Shortens the Duration of Postoperative Atrial Fibrillation", 2th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Bodrum. Clin. Cardiol. Vol. 29, Suppl., III-56, 2006.
 • 41 Patangay, A., M. Özaydın, K. Lemola, B. Hall, P. Cheung, E. Good, J. Han, F. Pelosi, F. Morady, A. Chugh ve H. Oral, "Spectral Analysis of Atrial Fibrillation Recorded from Surface ECG in Patients With Paroxysmal and Chronic Atrial Fibrillation," 78th Scientific Session of American Heart Association, Chicago, Circulation, Lippincott Williams Wilkins, Hagerstown, 2006.
 • 42 Doğan, A., Ö. Gedikli, G. Acar, M. Özaydın, A. Altinbaş, S.M. Aslan, “Relationship between atrial fibrillation and inflammation,”27th Congress of The European Society of Cardiology, Stockholm, Eur. Heart J., Vol. 24, Suppl., 385, Elsevier, Oxford, 2005.
 • 43 Reşatoğlu, A, ,O. Peker, M. Özaydın ve A. Yener, “Anomalous Left Main Coronary Artery, Rudimentary Circumflex and Severe Coronary Stenosis”, Update on Cardiology and Cardiovascular Surgery, The Heart Surgery Forum, Vol. 8, Supp., 1, D8, 2005
 • 44 Doğan, A., G. Acar, Ö. Gedikli, M. Özaydın, S.M. Aslan, “Tissue Doppler velocities of mitral annulus to predict atrial stunning after conversion of atrial fibrillation,” 27th Congress of The European Society of Cardiology”, Stockholm, Eur. Heart J., Vol. 24, Suppl., 385, Elsevier, 2005.
 • 45 Doğan, A., N. Tüzün, S. Kaya, Y. Türker, M. Özaydın ve A. Altınbaş, “The role of matrix destruction and inflammatory markers in coronary artery ectasia,” Uluslararası katılımlı 2. Vasküler Biyoloji Kongresi, Antalya, Eur. J. Clin. Invest. Vol. 36, 276, Blackwell, 2005
 • 46 Hoşcan Y., Hoşcan MB., Altınbaş A., Doğan A., Özaydın M. The relationship between coronary artery disease and serum free testosterone level in postmenopausal women. Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery XVI. Annual Meeting, Bodrum, 2004, The Heart Surgery Forum Vol 7, supp 2, B,101.
 • 47 Doğan, A., H. Kahraman, M. Öztürk, M. Özaydın ve A. Altınbaş, "P-wave Dispersion and Left Atrial Appendage Function for Predicting Recurrence after Conversion of Atrial Fibrillation and Relation of P-wave Dispersion to Appendage Function," 25th Congress of The European Society of Cardiology, Vienna, 2003, Eur. Heart J., Vol. 24, Suppl., 385.
 • 48 Oral, H., M. Özaydın, A. Chugh, C. Scharf, H. Tada, B. Hall, P. Cheung, F. Pelosi, B. P. Knight ve F. Morady, "Role of the Coronary Sinus in Perpetuation of Atrial Fibrillation", 24th Annual Scientific Session of North American Society of Pacing and Electrophysiology, Washington, 2003, Pacing Clin. Electrophysiol., Vol. 26, Suppl., 1096.
 • 49 Oral, H., M. Özaydın, C. Sticherling, H. Tada, C. Scharf, A. Chugh, F. Pelosi, B. P. Knight ve F. Morady, "Effect of Atrial Fibrillation Duration on Probability of Immediate Recurrence after Transthoracic Cardioversion", 52nd Annual Scientific Session of American College of Cardiology, 2003, J.A.C.C., Vol. 40, Suppl.
 • 50 Scharf C, Veerareddy S, Ozaydin M, Chugh A, Hall B, Cheung P, Good E, Pelosi F, Jr, Morady F, Oral H., “Clinical significance of inducible atrial flutter during pulmonary vein isolation in patients with atrial fibrillation. 76th Scientific Session of American Heart Association, Chicago, Circulation, Vol. 108, Suppl., IV-684, Lippincott Williams Wilkins, Hagerstown, 2003.
 • 51 Scharf, C., M. Sneider, H. Tada, M. Özaydın, A. Chugh, S. Hassan, S. W. Lai, R. Greenstein, B. P. Knight, F. Pelosi, A. Strickberger, E. Kazerooni, Fred Morady ve Hakan Oral, "Structural Remodeling of Pulmonary Veins in Patients with Atrial Fibrillation," 75th Scientific Session of American Heart Association, Chicago, 2002, Circulation, Vol. 106, Suppl., II-516.
 • 52 Sticherling, C., H. Tada, M. Özaydın, H. Oral, B.P. Knight, S.A. Strickberger, ve F. Morady, "Comparison of Acute and Long-Term Effects of Ibutilide and Verapamil for the Management of Immediate Recurrence of Atrial Fibrillation," 24th Congress of The European Society of Cardiology, 2002, Berlin, Eur. Heart J., Vol. 23, Suppl., 487.
 • 53 Oral, H., M. Özaydın, B. P. Knight, S. Hassan, A. Chugh, C. Scharf, S. W. Lai, R. Greenstein, F. Pelosi, S. A. Strickberger ve F. Morady, "Randomized Comparison of Amiodarone and Ibutilide in Preventing Immediate Recurrence of Atrial Fibrillation During Pulmonary Vein Isolation," 23rd Annual Scientific Session of North American Society of Pacing and Electrophysiology, San Diego,2002, Pacing Clin. Electrophysiol., Vol. 25, Suppl., 656.
 • 54 Tada, H., H. Oral, M. Özaydın, A. Chugh, S. Hassan, C. Scharf, R. Greenstein, F. Pelosi, B. P. Knight, S. A. Strickberger ve F. Morady, "Characteristic Activation Patterns Recorded within Pulmonary Veins During Atrial Fibrillation," 23rd Annual Scientific Session of North American Society of Pacing and Electrophysiology, San Diego, 2002, Pacing Clin. Electrophysiol., Vol. 25, Suppl., 611 .
 • 55 Oral, H., M. Özaydın, B. P. Knight, A. Chugh, C. Scharf, S. Hassan, S. W. Lai, R. Greenstein, F. Pelosi, S. A. Strickberger ve F. Morady, "Prevalence of Atrial Flutter in Patients with Paroxysmal Atrial Fibrillation before and after Pulmonary Vein Isolation," 23rd Annual Scientific Session of North American Society of Pacing and Electrophysiology, San Diego, 2002, Pacing Clin. Electrophysiol., Vol. 25, Suppl., 610.
 • 56 Özaydın, M., H. Oral, A. Chugh, S. Hassan, C. Scharf, , S. W. Lai, R. Greenstein, C. W. Chan, F. Pelosi, B. P. Knight, S. A. Strickberger ve F. Morady, "Effect of Low Versus High INR on Postoperative Complications after Device Implantations," 23rd Annual Scientific Session of North American Society of Pacing and Electrophysiology, San Diego, 2002, Pacing Clin. Electrophysiol., Vol. 25, Suppl., 593.
 • 57 Sticherling, C., H. Tada, M. Özaydın, H. Oral, B. P. Knight, S. A. Strickberger ve F. Morady, "Intravenous Ibutilide is More Effective than Verapamil ,for the Prevention of Immediate Recurrences of Atrial Fibrillation after Transthoracic Cardioversion," 23rd Annual Scientific Session of North American Society of Pacing and Electrophysiology, San Diego, 2002, Pacing Clin. Electrophysiol., Vol. 25, Suppl., 565.
 • 58 Oral, H., H. Tada, M. Özaydın, S. Hassan, C. Scharf, A. Chugh, R. Greenstein, F. Pelosi, B. P. Knight, S. A. Strickberger ve F. Morady, "Clinical Significance of Residual Pulmonary Vein Potentials after Pulmonary Vein Isolation in Patients with Paroxysmal Atrial Fibrillation," 51st Annual Scientific Session of American College of Cardiology, Atlanta, 2002, J.A.C.C., Vol. 39, Suppl., 126-127.
 • 59 Oral, H., H. Tada, M. Özaydın, A. Chugh, S. Hassan, C. Scharf, R. Greenstein, F. Pelosi, B. P. Knight, S. A. Strickberger ve F. Morady, "Clinical Significance of Early Recurrence of Atrial Fibrillation after Pulmonary Isolation in Patients with Paroxysmal Atrial Fibrillation," 51st Annual Scientific Session of American College of Cardiology, Atlanta, 2002, J.A.C.C., Vol. 39, Suppl., 126.
 • 60 Tada, H., H. Oral, A. Chugh, C. Scharf, S. Hassan, M. Özaydın, R. Greenstein, F. Pelosi, B. P. Knight, S. A. Strickberger ve F. Morady, "Prospective Randomized Comparison of Anatomic and Electrogram Mapping Approaches to Ablation of Typical Atrial Flutter," 51st Annual Scientific Session of American College of Cardiology, Atlanta, 2002, J.A.C.C., Vol. 39, Suppl., 119.
 • 61 Tada, H., H. Oral, M. Özaydın, A. Chugh, C. Scharf, S. Hassan, R. Greenstein, F. Pelosi, B. P. Knight, S. A. Strickberger ve F. Morady, "A Randomized Comparison of Unipolar versus Bipolar Recordings as a Guide for Segmental Pulmonary Vein Isolation," 51st Annual Scientific Session of American College of Cardiology, Atlanta, 2002, J.A.C.C., Vol. 39, Suppl., 118-119.
 • 62 Chugh, A., H. Tada, S. Hassan, C. Scharf, R. Greenstein, M. Özaydın, F. Pelosi, B. P. Knight, S. A. Strickberger, F. Morady ve Hakan Oral, "Mechanism of Immediate Recurrence of Atrial Fibrillation in Patients with Paroxysmal Atrial Fibrillation," 51st Annual Scientific Session of American College of Cardiology, Atlanta, 2002, J.A.C.C., Vol. 39, Suppl., 110.
 • 63 Oral, H., B. P. Knight, H. Tada, M. Özaydın, R. Greenstein, A. Chugh, C. Scharf, S. Hassan, F. Pelosi, S. A. Strickberger ve F. Morady, "Segmental Isolation of Pulmonary Veins during Atrial Fibrillation," 51st Annual Scientific Session of American College of Cardiology, Atlanta, 2002, J.A.C.C., Vol. 39, Suppl., 105.
 • 64 Oral, H., B. P. Knight, H. Tada, A. Chugh, S. Hassan, C. Scharf, R. Greenstein, M. Özaydın, F. Pelosi, S. A. Strickberger ve F. Morady, "Predictors of Success after Isolation of Pulmonary Veins for Atrial Fibrillation," 51st Annual Scientific Session of American College of Cardiology, Atlanta, 2002, J.A.C.C., Vol. 39, Suppl., 90.
 • 65 Özaydın, M., W. Hsu, H. Tada, A. Chugh, C. Scharf, R. Greenstein, F. Pelosi, B. P. Knight, S. A. Strickberger, F. Morady ve H. Oral, "Effect of Pulmonary Vein Isolation on Atrial Fibrillation Cycle Length," 51st Annual Scientific Session of American College of Cardiology, Atlanta, 2002, J.A.C.C., Vol. 39, Suppl., 90.
 • 66 Kınay, O., C. Nazlı, , O. Ergene, Ö. Gedikli, A. Altınbaş, G. Acar, G, Günay, A. Doğan, T. Yavuz ve M. Özaydın, "Factors Influencing Left Atrial Appendage Functions in Patients with Prosthetic Mitral Valves," 5th Annual and Plenary Meeting of the Working Group on Echocardiography of The European Society of Cardiology, Nice, 2001, Eur. J. Echocard., Vol. 2, Suppl., 39.
 • 67 Nazlı, C., O. Kınay, O. Ergene, Ö. Gedikli, G. Acar, N. Tüzün, T. Yavuz, A. Altınbaş, A. Doğan ve M. Özaydın, "Factors Influencing Spontaneous Microbubble Formation on the Ventricular Side of Mechanical Bileaflet Mitral Valves," 5th Annual and Plenary Meeting of the Working Group on Echocardiography of The European Society of Cardiology, Nice, 2001, Eur. J. Echocard., Vol. 2, Suppl., 39.
 • 68 Nazlı, C., O. Kınay, O. Ergene, H. Kahraman, T. Yavuz, Ö. Gedikli, A. Altınbaş, A. Doğan, M. Özaydın ve Ü. Ergene, "Screening of Asymtomatic Mechanical Valve Thrombosis by Transosephageal Echocardiography," 5th Annual and Plenary Meeting of the Working Group on Echocardiography, of The European Society of Cardiology, Nice, Eur. J. Echocard., Vol. 2, Suppl., 32, W.B. Saunders, London, 2001.
 • 69 Kınay, O., C. Nazlı, Y. Ucarcı, M. Özaydın, A. Altınbaş, G. Günay, H. Kahraman, Ö. Gedikli, G. Acar ve O. Ergene, "Use of Tissue Doppler Echocardiography in Early Detection of Left Ventricular Systolic Dysfunction in Patients with Mitral Regurgitation," Working Group on Heart Failure of European Society of Cardiology,Barcelona, 2001, Eur. J. Heart Failure, Vol. 3, Suppl., 7.
 • 70 Nazlı, C., O. Kınay, T. Yavuz, A. Altınbaş, Ö. Gedikli, C. Ağçal, H. Kahraman, M. Özaydın, A. Doğan ve O. Ergene, "Application of Proximal Isovelocity Surface Area Method to Estimate Prostetic Mitral Valve Area in Transosephageal Echocardiography," 23rd Congress of the European Society of Cardiology, Stockholm, 2001, Eur. Heart J., Vol. 22, Suppl., 313.
 • 71 Doğan, A., M. Özaydın, G. Acar, C. Nazlı, A. Altınbaş, O. Ergene, O. Kınay, G. Günay ve Y. Uçarcı, "Does Impaired Left Ventricular Relaxation Effect P-Wave Dispersion in Hypertensive Patients," 23rd Congress of the European Society of Cardiology, Stockholm, 2001, Eur. Heart J., Vol. 22.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Nazlı, C., A. Altınbaş, O. Kınay, O. Ergene, Ö. Gedikli, M. Özaydın, A. Doğan, G. Günay ve H. Kahraman, "Predictors of Exercise-induced Myocardial Ischemia in Patients with Isolated Coronary Artery Ectasia," 23rd Congress of the European Society of Cardiology, Stockholm, 2001, Eur. Heart J., Vol. 22, Suppl., 191.
 • 2 Nazlı, C., T. Yavuz, O. Kınay, G. Günay, E. İbrişim, Y. Uçarcı, A. Doğan, M. Özaydın, H. Düver, O. Ergene ve A. Kutsal, "Tissue Doppler Echocardiography Can Be Used to Demostrate Myocardial Depression after Extra Corporeal Circulation," 5th Word Congress of Echocardiography and Vascular Ultrasound, Seoul, 2001, Abstracts Book, 286.
 • 3 Adalet, K., F. Mercanoğlu, M. Özaydın M, A. Sezer, M. Meriç, T. Cantez, K. Büyüköztürk ve G. Ertem, "Percutaneous Radiofrequency Catheter Ablation for Supraventricular Tachyarrhytmias," 3rd International Dead Sea Symposium on Advances in Diagnosis and Treatment of Cardiac Arrhythmias, Jerusalem, 1996, Abstract Book, 23.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Oskay T, Bel çevresi ve vücut kitle indeksi ile ST elevasyonlu miyokard infraktüsü ile başvuran hastalarda atriyal fibrilasyon gelişme sıklığı arasındaki ilişki (2013-halen devam ediyor)
 • 2 Baş, HA. Oksidatif stresin miyokard infraktüsü ile başvuran hastalarda atriyal fibrilasyon gelişme sıklığı üzerine etkisi (2010-2013,
 • 3 Arslan A. Renin anjiyotensin aldosteron sistem blokerlerinin akut ST segment elevasyonlu miyokard infraktüsü ile başvuran hastalarda atriyal fibrilasyon gelişme sıklığı üzerine etkisi.
 • 4 Küçüktepe, Z., "Koroner Arter Ektazili Hastalarda Asimetrik Dimetil Arginin (ADMA) düzeyleri" Süleyman Demirel Üniversitesi, 2009.
 • 5 Demir, M., "İzole Koroner Arter Ektazisi İle Plazma Homosistein Düzeyi Arasındaki İlişki Ve Betabloker/Kalsiyum Kanal Bloker Tedavinin Homosistein Düzeyine Etkisi". Süleyman Demirel Üniversitesi, 2005.
 • 6 Kahraman, H., "İzole Koroner Arter Ektazizi Saptanan Olgularda Diğer Major Arterlerin İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2002.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 AVERROES-LTOLE
 • 2 ENGAGE-AF
 • 3 AVERROES
 • 4 APPRAISE-2
 • 5 Trilogy-ACS Çalışması
 • 6 CLARITY Çalışması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Perkütan Koroner Girişim Öncesi Verilen N-asetil sisteinin miyonekrozis ve Majör Kardiyak Olay Üzerine Etkisi-SDÜ-2532-M-10
 • 2 Risk of Stroke and Silent Cerebrovascular Thromboembolism after Cardioversion of Atrial Fibrillation (AFTER-CV)
 • 3 Effects of N-acetyl Cysteine During Percutaneous Coronary Intervention (EASE-PCI
 • 4 1496-TU-07 Koroner arter ektazisi ile asimetrik dimetil arginin düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
 • 5 2005-111 N-asetil sisteinin atriyal fibrilasyonun neden olduğu atriyal efertif refrakter periyod kısalması üzerine ve supraventriküler taşikardi ablasyonundan sonra orijinal aritmi nüksü ve atriyal fibrilasyon gelişmesi sıklığı üzerine etkisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Beta-GenTurk çalışması
 • 2 Türk Akut Koroner Sendrom Çalışması
 • 3 1389-M-06 Koroner Arter Bypass Cerrahisi Yapılan Hastalarda Plazma ve Perikardiyal Sıvıda Sitokinlerin Düzeyi ile Sol ventrikül Fonksiyonu Belirteçleri ve Miyokard İnfarktüsü Lokalizasyonu Arasındaki İlişki
 • 4 1336-M-06 Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan diyabetik hastalarda sevofluranın miyokardiyal hasar üzerine etkileri
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu 2013-2014
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Ani ölüm açısından riskli EKG örnekleri, 5 Mart 2015, Girne, Kıbrıs, konuşmacı
 • 2 Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği ve Aritmi Ortak Toplantısı, 6-9 Şubat 2015 Konya, oturum başkanı
 • 3 Apiksaban, Virtual Masterclass Canlı yayın, 28 Ocak 2015, Isparta, moderatör
 • 4 Serebral emboli profilaksisinde apiksaban, 12 Kasım 2014, Isparta, konuşmacı
 • 5 Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği ve Aritmi Ortak Toplantısı, 6-9 Haziran 2013 Eskişehir, oturum başkanı
 • 6 Eforlu EKG değerlendirme. TKD-Hipertansiyon, Lipit-Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grupları Ortak Toplantısı-Kıbrıs 21-24 Şubta 2013, konuşmacı
 • 7 ATUDER-KARDİYAK ACİLLER TOPLANTISI-EKG'de dikkat edilmesi gereken tuzaklar-2012
 • 8 İskemik Ventriküler Taşikardilerde Ablasyon yaklaşımı-Aritmi 2012-8-10 Haziran 2012-İzmir
 • 9 Trombin reseptör antagonisteri/Silostazol: Kardiyolojideki yeri. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi-Antalya 2012 (konuşmacı)
 • 10 TKD-İzmir-Kalp yetersizliği ve aritmi toplantısı-KRT-P mi KRT-D mi nasıl karar verelim?
 • 11 Joint Syrian–Turkish Cardiology Symposium, 7, 8 Ekim 2010, Antalya, Resistant hypertension; Lifestyle causes, Antalya, konuşmacı
 • 12 3. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 22 – 27 Haziran 2010, Isparta, oturum başkanı
 • 13 Türk Kardiyoloji Derneği, 13. Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Toplantısı, 12-16 Mayıs 2010, İzmir, Vaka Sunumları, oturum başkanı
 • 14 Türk Kardiyoloji Derneği, XVII. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, Aritmi 2010 ve ACC/i2’den Seçilmiş Konular, 22-25 Nisan 2010, İstanbul, AF Tedavisinde Güncel İlaç Tedavisi, konuşmacı
 • 15 TÜBİTAK 2009 Yılı 2. Dönemi Proje Önerilerini Değerlendirme Paneli, (Dahili ve Cerrahi Bilimler-3), 11 Aralık 2009, Ankara, panelist
 • 16 Türk Kardiyoloji Derneği, Ablasyon ve Cihaz Kursu, , 12 Aralık 2009, Ankara, panelist
 • 17 V. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 24-28 Eylül 2009, Antalya, Giriş Yöntemleri: Gerçekten Doğru Yapıyor muyuz?, konuşmacı
 • 18 V. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 24-28 Eylül 2009, Antalya, Ischemic and Nonischemic Origins of Heart Failure, oturum başkanı
 • 19 Aile Hekimliği Kardiyoloji Eğitim Toplantısı ve Uygulamalı EKG Kursu, 9-11 Ocak 2009, Çeşme, Atriyal Fibrilasyon'da Oral Antikoagülan tedavi, konuşmacı
 • 20 Aile Hekimliği Kardiyoloji Eğitim Toplantısı ve Uygulamalı EKG Kursu, 9-11 Ocak 2009, Çeşme, Atriyal Fibrilasyon'da Tedavi yaklaşımları, konuşmacı
 • 21 Türk Kardiyoloji Derneği, Ablasyon ve Cihaz Kursu, , 20 Aralık 2008, Ankara, panelist
 • 22 IV. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 28 Kasım-2 Aralık 2008, Antalya, Atrial Fibrillation and Mitral Valve Surgery, oturum başkanı
 • 23 III. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 28 Kasım-2 Aralık 2007, Antalya, Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Atriyal Fibrilasyon: Öngörme ve Önleme, oturum başkanı
 • 24 Türk Kardiyoloji Derneği, XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-27 Ekim 2008, İstanbul, Risk Faktörlerinden Kalp Yetersizliği ve Miyokard Enfarktüsüne: Yeni Çalışmalar, oturum başkanı
 • 25 Türk Kardiyoloji Derneği, XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-27 Ekim 2008, İstanbul, Supraventriküler taşikardilerin öncelikli tedavisi ablasyondur, konuşmacı
 • 26 İstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, 18-20 Nisan 2008, Silivri, Yeni antiaritmik ilaçlar, konuşmacı
 • 27 Türk Kardiyoloji Derneği, Aritmi 2008, 30-31 Mayıs 2008, Antalya, Ventriküler erken vurularla gelen hastaya yaklaşım, konuşmacı
 • 28 Türk Kardiyoloji Derneği, XIII. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, 7-10 Haziran 2006, Ankara, Lezyona özgü stent seçimi, konuşmacı
 • 29 Türk Kardiyoloji Derneği, Kardiyoloji Kış Günleri Toplantısı, 4 Mart 2006, İstanbul, Hipertansiyon Olgu Sunumları, panelist
 • 30 Türk Kardiyoloji Derneği, XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 19-23 Ekim 2007, Antalya, Nörokardiyojenik senkopda nonfarmakolojik tedavi, konuşmacı
 • 31 Türk Kardiyoloji Derneği, XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-27 Kasım 2006, Antalya, Akut kapak yetersizliğine bağlı kalp yetersizliği tedavisi, konuşmacı
 • 32 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, I. Şevket Demirel Kalp Günleri, 22-23 Ocak 2000, Isparta, Koroner kalp hastalığında sekonder korunma yöntemleri ve hiperlipidemilerin tedavisi, konuşmacı
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Ankara Güven Hastanesi En iyi Araştırma Ödülü 2014
 • 2 Servier- Türk Kardiyoloji Derneği En iyi Araştırma Ödülü 2014 (2.’Lik)
 • 3 Türk Kardiyoloji Derneği, 2013-2015 Proje Destek Ödülü
 • 4 Anadolu Kardiyoloji Dergisi - ETİ Şirketler Topluluğu- Özgün Kardiyoloji Araştırma Ödülü-2013 (1.’lik)
 • 5 İstanbul Tabip Odası-14 Mart 2011 Bilim Ödülü
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi 2010 yılı Bilim, Sanat Ödülü (2.’lik)
 • 7 TÜBİTAK Teşvik Ödülü-2009
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi 2009 yılı Bilim, Sanat ödülü (3.'lük)
 • 9 Bayındır Hastanesi Tıp Ödülleri 2008 yılı Teşvik ödülü
 • 10 Popüler Bilim 2008 yılı Teşvik ödülü
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi 2008 yılı Bilim, Sanat 1.'lik ödülü
 • 12 Türk Kardiyoloji Derneği 2007 yılı Genç Araştırmacı 2.'lik ödülü
 • 13 Süleyman Demirel Üniversitesi 2007 yılı Bilim, Sanat 1.'lik ödülü
 • 14 Süleyman Demirel Üniversitesi 2006 yılı Bilim, Sanat ödülü (3.'lük)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Kardiyoloji derneği
 • 2 Avrupa Kardiyoloji Derneği
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Case report international
 • 2 Case reports international
 • 3 Case Reports International (Editor)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 J Geriatric Cardiology (Editorial Board Member)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • 2 Word J Cardiol (Editorial Board Member)
 • 3 Türk Kardiol Dern Arş. (Editorial Board Member)
 • 4 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 5 SDÜ Tıp Fak Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 J Geriatric Cardiol Ms: 20160410002
 • 2 Journal of Geriatric Cardiology-20160428002
 • 3 Anadolu Kardiyol Derg. AKD.18770
 • 4 Anadolu Kardiyoloji Dergisi-AKD-19153
 • 5 Anadolu Kardiyoloji Dergisi-AKD-18864
 • 6 American J Cardiovasc Drugs 2015-15-00020
 • 7 Anadolu Kardiyoloji Dergisi AKD-15987
 • 8 Heart-Lung-HL-D-14-00127
 • 9 Journal of Geriatric Cardiology-Ms 20140805003
 • 10 Heart heartjnl-2014-307161
 • 11 Journal of Geriatric Cardiology-CHADS2 versus CHA2DS2-VASc score in assessing the stroke-risk stratification in patients with atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis-2013
 • 12 Clinical and Applied Thrombosis and Haemoostasis-The Effects of Eosinophil on the Left Atrial Thrombus in Patients with Atrial Fibrillation
 • 13 Journal of Geriatric Cardiology-20130205001 Heart failure in elderly: which progresses in clinical evaluation and therapeutic approach?
 • 14 Am J Cardiol-AJC-D-13-00430-Long term outcomes of patients with or without an underlying cardiomyopathy implanted with a cardioverter-defibrillator after surviving from a ventricular fibrillation
 • 15 Anadolu Kardiyoloji Dergisi-AKD-12715 Effect of Left Ventricular Diastolic Dysfunction on Left Atrial Appendage Function and Thrombotic Potential in Nonvalvular Atrial Fibrillation
 • 16 J geriatric cardiol-IVUS-guided Rotational Atherectomy for Unexpandable Paclitaxel-eluting Stent - A Case Report and Review of Literature
 • 17 Evaluation of atrial electromechanical delay and its relationship to inflammation and oxidative stress parameters in patients with COPD Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care
 • 18 Risk stratification of non-valvular atrial fibrillation: the possible role of blood cells... Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis
 • 19 Clinical Cardiology CLC-13-0499 Culprit Vessel Versus Multivessel Percutaneous Coronary Intervention for Multivessel Disease in Patients with Non-ST-segment Elevation Acute Coronary Syndromes: A Meta-Analysis of Controlled Studies
 • 20 International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. MPCP-2013-0093. Is there any relationship between mean platelet volume and first episode major depression?
 • 21 AKD-9257 Hyperglycemia aggravates atrial interstitial fibrosis, ionic remodeling and vulnerability to atrial fibrillation in diabetic rabbits Jan 09, 2012
 • 22 Clinical and Experimental Hypertension: The Relationship between Vitamin D deficiency and Nondipper Hypertension.
 • 23 CATH-12-03-0065 entitled "Diagnostic and Prognostic value of Mean Platelet Volume in Patients with Crimean–Congo hemorrhagic fever" for Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis
 • 24 Anadolu Kardiyoloji Dergisi-AKD-10337 Elektriksel kardiyoversiyon planlanan valvüler olmayan atrial fibrilasyonlu hastalarda sol atriyum volüm indeksinin kardiyoversiyon başarısı ve erken dönem atrial fibrilasyon tekrarı ile ilişkisi;gözlemsel bir çalışma
 • 25 American Journal of Cardiology-Statins Reduce New-Onset AF in a First Time Myocardial Infarction Population - A Nationwide Propensity Score Matched Study
 • 26 Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis-CATH-12-06-0138 Increased Thrombopoietin and Mean Platelet Volume in Patients With Ischemic Stroke
 • 27 Toxicology and Industrial Health-TIH-12-0209, entitled "Effect of pesticide exposure on platelet indices in farm workers."
 • 28 Journal of Geriatric Cardiology-20120614001 Effects of Nerve Growth Factor on the Action Potential Duration and Repolarizing Currents in a Rabbit Model of Myocardial Infarction
 • 29 PACE-12-0348-The Impact of Hemodialysis on the Dispersion of Ventricular Repolarization
 • 30 Journal of Geriatric Cardiology-20120814001 Atrial Fibrillation in the Elderly: the Potential Contribution of Reactive Oxygen Species
 • 31 Central European Journal of Medicine-CEJMED-D-12-00150-Impact of depression and sexual dysfunction on quality of life in CAD
 • 32 Central European Journal of Medicine. CEJMED-D-11-00180. Delayed closure of postinfarction ventricular septum defect in a patient with single vessel disease
 • 33 International J Cardiovascular Imaging: Asymmetric Dimethylarginine (ADMA) Predicts Reversible Ischemia in Myocardial Perfusion Scintigraphy
 • 34 Clinical Cardiology. Characteristics of coronary artery disease among patients with atrial fibrillation
 • 35 Central European Journal of Medicine. CEJMED-D-12-00184. An education-behavioural intervention improves adherence to statins
 • 36 Central European Journal of Medicine. CEJMED-D-12-00239. An unusual case of inferior acute myocardial infarction associated with advanced second grade atrio-ventricular block secondary to scombroid - fish poisoning.
 • 37 Clinical and Exper. Hypertension-2012-0195-The relationship between neutrophyl lyphocyte ratio and non-dipper hypertension
 • 38 CEJMED-D-10-00141.Correlations between left ventricular mass index and cerebrovascular lesion
 • 39 AJC-D-11-00170. Prescription Omega-3 Fatty Acids in Patients with Severe Hypertriglyceridemia: Estimating Health and Economic Benefits
 • 40 CEJMED-D-10-00123 Research Article Quality of life in patients with severe left ventricle dysfunction.
 • 41 CEJMED-D-11-00030 Anthropometric indexes and risk of ischemic heart disease
 • 42 AKD-7433 Meydan okuyan elektrokardiyografi
 • 43 BTER-1783 Original Research Some trace elements, heavy metals and vitamin levels in patients with
 • 44 CLC-11-0264 Preoperative Treatment with an Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor or an Angiotensin Receptor Blocker Has No Effect on the Development of New-Onset Atrial Fibrillation After Off-pump Coronary Artery Bypass Graft Surgery-Clin Cardiol
 • 45 AKD-7442 Alternate-day versus daily atorvastation in coronary disease
 • 46 AJC-D-11-01516. Novel indexes of heterogeneity of ventricular repolarization in subjects with early repolarization pattern
 • 47 SAG-1102-1389 Endovascular Treatment of Abdominal Aortic Aneurysms with Endologix® Stent-Graft: Single Site Experience and Short-Term Follow-up Outcomes
 • 48 CEJMED-D-11-00103 Research Article Safety and efficacy of ET with atropine in pts with uncomplicated STEMI.
 • 49 CVD-S-11-01940 Therapy in Practice article Efficacy of Rosuvastatin for Preventing Atrial Fibrillation in Patients Undergoing Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting
 • 50 Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis-Mean Platelet Volume in the diagnosis and prognosis of Crimean–Congo Hemorrhagic Fever
 • 51 AJC-D-10-01505. Exercise-induced Repolarization Changes in Patients with Stable Coronary Artery Disease
 • 52 AKD-4961 Katekolaminerjik Ventrikül Taşikardili Bir Olgu
 • 53 AKD-5038 Kronik atriyal fibrilasyonda eksternal ve internal kardiyoversiyon sonrası sol atriyum ve apendiks fonksiyonları
 • 54 AKD-5793 Hipertansiyonda ghrelin düzeylerinin ekokardiyografik bulgularla ilişkisi ve AT II reseptör blokeri tedavisi ile değişiklikleri
 • 55 AKD-5847 Is inflammation linked to thrombogenesis in atrial fibrillation?
 • 56 AKD-6558 Yeni Gelişen Atrial Fibrilasyonda Farmakolojik Konversion: Üç Antiaritmik İlacın Randomize,Plasebo Kontrollü Çalışması.
 • 57 CATH-10-12-0182. Mean platelet volume is increased in patients with deep vein thrombosis
 • 58 ARCMED-D-09-00005 Uric Acid Elevation in Atrial Fibrillation
 • 59 AJC-D-09-02540. MYELOPEROXIDASE MODULATATION BY LDL APHERESIS IN FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA
 • 60 AJC-D-09-02183. Determinates of QT interval and T wave amplitude in apparently healthy individuals
 • 61 AJC-D-09-01589 Magnetically-Guided Ablation Using a Soft-Tip Irrigated or 8-mm Catheter in Patients with Atrial Flutter, Atrial Fibrillation or Ischemic Ventricular Tachycardia
 • 62 AJC-D-09-01224 Efficacy of Renin-Angiotensin System Blockers in Suppressing Recurrence of Atrial Fibrillation after Pulmonary Vein Isolation
 • 63 AJC-D-09-00044 Interatrial Block in patients with Friedreich Ataxia
 • 64 AJC-D-08-02410 Comparison of Characteristics and Significance of Immediate- vs- Early- vs- Non- Recurrence of Atrial Fibrillation after Catheter Ablation
 • 65 AKD-3735 Pompalı ve Pompasız Koroner Baypas Operasyonlarında Isı Şok Protein-70 Düzeylerini Kıyaslanması:Prospektif Randomize Çalışma
 • 66 ARCMED-D-09-00005 Brief Report Uric Acid Elevation in Atrial Fibrillation 21 Jan 2009
 • 67 JACC083009-4095D Association of Increased Intraoperative Oxidative Stress with Postoperative Atrial Fibrillation 2009-09-03
 • 68 JACC030609-1134 Association of Increased Intraoperative Oxidative Stress with Postoperative Atrial Fibrillation 2009-03-11
 • 69 AJC-D-08-02410 Comparison of Characteristics and Significance of Immediate- vs- Early- vs- Non- Recurrence of Atrial Fibrillation after Catheter Ablation
 • 70 AJC-D-08-02116 Atrial Fibrillatory Rate and Risk of Stroke in Atrial Fibrillation
 • 71 AJC-D-08-01739 Low-Density Lipoprotein Subfractions in Statin-Treated Patients
 • 72 AJC-D-07-03126 The efficacy of adding statins to amiodarone to prevent atrial fibrillation recurrence after successful electrical cardioversion
 • 73 PACE-08-0261.R1 Long-term prognostic value of baseline C-reactive protein in predicting recurrence of atrial fibrillation after electrical cardioversion [Files deleted on 22-Jul-2010] 09-Jun-2008 ME: Coetzee, Rita
 • 74 AJC-D-07-00775 COMPARISION OF QTC DISPERSION AND JTC DISPERSION ON THE PACED ECG DURING ISCHEMIA BY DOING TEMPORARY PACING
 • 75 AKD-394 Drug-induced Torsades de Pointes in patients aged 80 years or more
 • 76 AKD-858 Hiyatal Herni ile İlişkili Sürekli Atriyal Fibrilasyon
 • 77 JACC121306-4705 Preoperative Statins for the Prevention of Atrial Fibrillation Following Cardiothoracic Surgery 2007-01-10 2007-01-22 2007-01-24
 • 78 JACC081707-3186D Antiarrhythmic Effect of Statin Therapy and Atrial Fibrillation: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. 2007-08-24
 • 79 JACC071607-2743 Statins as Anti-Arrhythmics: a Systematic Review 2007-07-24
 • 80 JACC061307-2220 Antiarrhythmic Effect of Statin Therapy and Atrial Fibrillation: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. 2007-06-15
 • 81 AJC-D-06-02325 Non-invasive Cardiac Assessment in High Risk Patients (The GROUND study): Rationale, Objectives and Design of a Multi-center Randomized Controlled Clinical Trial
 • 82 AJC-D-06-01755 Failure of ascorbic acid to prevent contrast-media induced nephropathy in patients with renal dysfunction undergoing a coronary procedure
 • 83 AJC-D-06-00976 Pravastatin and colestimide show contrasting effects on serum C-reactive protein levels in hypercholesterolemic subjects
 • 84 AJC-D-06-00862 Prevalence of Metabolic Syndrome after Acute Coronary Syndrome and its Prognostic Significance
 • 85 AJC-D-06-00505 Effects of Extended-Release Niacin on Lipoprotein Particle Size, Distribution and Inflammatory Markers in Patients with Coronary Artery Disease
 • 86 AJC-D-05-02065 Prevalence of Psychiatric Disorders in 2269 Patients undergoing Myocardial Perfusion Exercise Stress Tests
 • 87 AJC-D-05-01846 Effect of Sodium and Calcium Channel Blockers on Short-Term Cardiac Memory in Humans
 • 88 AJC-D-05-01232 Combination Pioglitazone and Statin Therapy for Treating the Atherogenic Lipid Profile in Non-Diabetic Patients with the Metabolic Syndrome
 • 89 AJC-D-05-00544 Normal Standards for QT and QT Subintervals Derived from a Large Ethnically Diverse Population of Women Aged 50 to 79 Years (The Women's Health Initiative [WHI])
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Turk Kardiyoloji Derneği Arşivi-TKA 07242
 • 2 SDU Tıp Fakültesi Dergisi-#5746
 • 3 World Journal of Cardiology-27534
 • 4 SDU tıp Fakültesi dergisi-5024-2015
 • 5 SDU Sağlık Bilimleri Dergisi-2014-4484
 • 6 Türk Kard Der Arş-2015-38959
 • 7 Türk Kard Dern Arş.TKDA-83710
 • 8 Türk Kard Dern Arş TKDA-94883
 • 9 Mitral valve prolapse and electrolyte abnormality - A dangerous combination for ventricular arrhythmias. BMJ Case reports
 • 10 Türk Kard Dern Arş. TKDA-63689
 • 11 Word J Cardiol-LAA closure device-review
 • 12 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi TKDA-31614
 • 13 TKD Arşivi-Cryoballoon Pulmonary Vein Isolation Prior to Percutaneous Atrial Septal Defect Closure: A Case Report
 • 14 SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi-Ailesel hiperkolesterolemi ile birlikte diffüz asendan aortave sol ana koroner arter tutulumu: Olgu Sunumu
 • 15 TKDA-37075-Chronic total occlusion of the left main coronary artery in a patient with ventricular tachycardia
 • 16 TKD Arşivi-TKDA-27217-Koroner yavaş akım için risk faktörlerinin değerlendirilmesi: inflamasyon ve aterosklerozun belirteçleri
 • 17 SDU Sağlık Bilimleri Dergisi-Sizofreni-WPW sendromu birlikteliği
 • 18 Türk Kardiyol Dern arş.Nötrofil lenfosit oranı ile Pulmoner Arteryal Hipertansiyon arasındaki ilişki
 • 19 SDÜ Tıp Fak derg-3070-Klopidogrel direncine farmakogenetik yaklaşım: iki erkek kardeşde tekrarlayan stent trombozisi olgusu
 • 20 SDÜ Tıp Fak derg-2890-AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİK HASTALARINDA KARDİOVASKÜLER HASTALIK RİSK FAKTÖRLERİ
 • 21 SDÜ Tıp Fak Derg-3097-SENKOPLU HASTAYA YAKLAŞIM ve TEDAVİSİ; KARDİYOLOG GÖZÜYLE BAKIŞ
 • 22 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi-TKDA-70948 Hipertrofik Kardiyomiyopatili bir Çocukta “T-Wave Oversensing” İlişkili Uygunsuz Defibrilatör Şoklarının Önlenmesi
 • 23 SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi #3276 Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Memnuniyet Oranları
 • 24 wjc/2012/000300-Paradoxical embolism in patient with transient patent foramen ovale: a case report
 • 25 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi-A relationship between mitral valve prolapses and subtypes of supra-ventricular tachycardia
 • 26 TKD Arşivi-TKDA-37531-Amiodarone induced epididymitis: A case report
 • 27 SDU Tıf Fak Derg-A Rare Anatomical Form Of Quadricuspid Aortic Valve Diagnosed By Transthoracic Echocardiography
 • 28 Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences 2012-30555, TWO CASES OF APICAL HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY WITH MYOCARDIAL BRIDGING
 • 29 Journal of Atrial Fibrillation JAFIB08052012102528/ Title: Interdependent relationship between atrial fibrillation and sinus rhythm: at the hypothetical interface of atrial fibrillation, autonomic tone, Sino atrial node and inflammation (analytical review, reconsiderations, speculations and new insights)
 • 30 Case Reports in Medicine. Left-sided inferior and superior vena cavae in association with a bicuspid aortic valve.
 • 31 TKD Arşivi- TKDA-44778-Yavaş koroner akım ve fragmente QRS arasındaki ilişki
 • 32 SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi-Streptokinaz ile tedavi edilen akut miyokart infaktüsünde gelişen retroperitoneal hematom: Olgu sunumu
 • 33 SDÜ-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi-3613-oğun Bakım Ünitesinde Donör Bakımı
 • 34 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi-TKDA-57141. 2: 1 Atriyoventriküler Bloğun Nadir Bir Nedeni: Karbamazepin.
 • 35 SDÜ Tıp Fak Dergisi- 3092. A rare cause of acute myocardial infarction: The coronary artery ectasia
 • 36 2010-21858, A RARE OF CAUSE COMPLETE ATRIOVENTRICULAR BLOCK: LYME CARDITIS
 • 37 The potential role of N-acetylcysteine in cardiovascular disorders The potential role of N-acetylcysteine in cardiovascular disorders, Therapy.
 • 38 2323 02-21 Geç Dönem Gebelikte Mitral Kapak Trombozu: Olgu Sunumu.
 • 39 wjc/2011/000152 Association of interatrial septal abnormalities with cardiac impulse conduction disorders in adult patients: experience from a tertiary center in Kosovo.
 • 40 2011-23374, Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences. IS DRUG CHALLENGE TEST WITH PROPAFENONE ADEQUATE TO EXCLUDE BRUGADA SYNDROME?
 • 41 2108-SDÜ Tıp fak derg-İntraoperatif Tanı Konan Tromboze Popliteal Arter Anevrizması: Olgu Sunumu
 • 42 wjc/2011/000195 An Early Proof-of-Concept of Cardiac Resynchronization Therapy
 • 43 "Karotis arter stentlemenin kısa dönem klinik sonuçlara etkisi ve restenozun değerlendirilmesi" Dicle Tıp Dergisi 2011
 • 44 TKDA-85226 .Hemoroidin bitkisel olarak tedavisinin istenmeyen bir sonucu: Zakkum (Nerium Oleander) alımı sonrası tam atrioventriküler blok.
 • 45 Heart rate recovery: a practical clinical indicator of abnormal cardiac autonomic function' Expert Review of Cardiovascular Therapy.
 • 46 TKD Arşivi-TKDA-38924 Manyetik Rezonans Ortamı İçin Geliştirilmiş Kalp Pilleri
 • 47 TKD arşivi-Atrioventricular Complete Block Occurred 12 years After Successfull Ablation of slow-slow Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia
 • 48 TKDA-46667[Rev:2] Epilepsi hastalarında P dalga dispersiyonu P- wave dispersion in patients with epilepsy 28.01.2010 21:32:33
 • 49 1671 12-24 Cuttig balloon use in below
 • 50 1658 12-24 Stenting of occluded short segment of proximal right...
 • 51 1657 12-24 Kissing balloon and stenting of ostial right and left...
 • 52 1656 12-24 Atherectomy of bifurcation lesion involving anterior...
 • 53 1872 04-30 Koroner arter hastalıklarının belirlenmesinde 128-çok...
 • 54 2009-14276 SPONTANEOUS HEMATOMA OF THE RECTUS SHEATH ASSOCIATED WITH LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARIN Türkiye Klinikleri Makale Değerlendirme Sistemi
 • 55 2009-11179 5-FLOROURASİL’E BAĞLI BRADİKARDİ OLGU SUNUMU Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences
 • 56 2008-8191 GRANISETRON SLIGHTLY IMPROVES LEFT VENTRICULAR SYSTOLIC FUNCTION AND PASSIVE DIASTOLIC FILLING OF BOTH VENTRICLES IN LEUKEMIA PATIENTS: A TISSUE DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHIC STUDY Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences
 • 57 TKDA-25932[Rev:2] İzole koroner arter ektazili hastalarda serum ürik asid düzeyi artmıştır Elevated levels of serum uric acid in patients with isolated coronary artery ectasia 03.06.2009 17:59:21
 • 58 TKDA-37973 ST elevasyonlu miyokard infarktüsüne yol açan tam tıkalı koroner arter lezyonunun nadir etkeni: Akut karbon monoksit zehirlenmesi. A rare cause of ST elevation myocardial infarction with total occlusive coronary lesion: Acute carbon monoxide poisoning. 28.09.2009 14:42:10
 • 59 TKDA-65983[Rev:2] Brugada sendromu için neredeyse tüm tipik elektrokardiyografik özelliklere sahip bir vaka A case has almost all typical electrocardiographic characteristics for Brugada syndrome 15.05.2008 14:44:59
 • 60 AN INCIDENT DIAGNOSIS OF PRIMARY HYPERALDOSTERONISM IN A CASE WITH ACUTE ATRIAL FIBRILLATION Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences
 • 61 TKDA-36854[Rev:2] Yüzey EKG’de Sol Posteroseptal Lokalizasyon Gösteren ve Koroner Sinüs Divertikülü Boynundan Ablate Edilen Aksesuvar Yol: Olgu Sunumu An Accessory Pathway with a Left Posteroseptal Localization by Surface ECG and Ablated Within the Neck of Coronary Sinus Diverticulum: A Case Report 25.03.2006 15:31:53
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Case report international-Z06_2015010001_CR
 • 2 Journal of atrial fibrillation-2013-Postoperative atrial fibrillation
 • 3 Journal of Public Health and Epidemiology. JPHE-10-074. Periodontitis as a Risk Factor in non-diabetic Patients with coronary artery disease.
 • 4 wjc/2009/000008 Present concepts in the management of Atrial Fibrillation: from drug therapy to ablation.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi-TKDA-05435
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Cardiovascular therapeutics-CDR-CRE-03-2016-001
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 2012-2014 Türk Kardiyoloji Derneği, Aritmi Çalışma Grubu Yönetim Kurul Üyeliği
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Harvard Üniversitesi, Massachusetts General Hospital
VERDİĞİ DERSLER
2. sınıf PDÖ
2. sınıf PDÖ-Sarı şekerim
Aritmi Mekanizmaları
Atriyal fibrilasyon
Diyastolik kalp yetersizliği
Dobutamin stres eko
Egzersiz testi
EKG
İnfektif endokardit
Kalp Yetersizliği
Kardiyak pace-maker
Kardiyak ritim bozuklukları
Kardiyak Ritim bozukluklukarı
Kardiyojenik şok
Kardiyomiyopatiler
Normal EKG
Pace-maker, ICD, EFT ve RFA indikasyonları
Perikarditler
Senkop
Supraventriküler aritmiler
Supraventriküler ve ventriküler aritmiler
Yukarı çık