Süleyman Demirel Üniversitesi
SGK'LI İSENİZ
 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Sağlık Sigortası sağlık hak sahipliği bulunan kişiler (Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK, Yeşilkart, İsteğe Tabi Sigortalı vb.) hastanemize doğrudan müracaat edebilirler.
 
Hastanemiz web sitesinden (http://hastane.sdu.edu.tr/tetkiksonuc/#RANDEVU_AL ) randevu alarak veya doğrudan poliklinikten sıra almak suretiyle başvuru yapılabilir.
 
Hastanemizde, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.
 
1- Kimlik tespiti yapılması zorunludur. Muayene olacak kişiler nüfus cüzdanı ile müracaat etmelidir.
 
2- SGK Medula sisteminden T.C. Kimlik Numarası veya Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası ile sağlık hak sahipliği sorgulanıp, hasta takip numarası/provizyon alınacaktır.
 
3- SGK sağlık hak sahipliği bulunmayan kişiler kendi isteği ile ücretli olarak tedavi olabilirler.
 
4- Hastanemize il dışından müracaat eden ve SGK’dan yol ücreti almak isteyen kişiler ikinci basamak devlet hastanelerinden e-sevk ve (EK-2/F) sevk formu düzenletmek suretiyle gelebilirler.
 
Diğer Kurum ve Kuruluşlar
 
Hastanemizde, Sosyal Güvenlik Kurumu hak sahipliği bulunmayan kişilere, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları kapsamında işlem yapılmaktadır.
 
Bankalar, Ticaret ve Sanayi Odası, Odalar ve Borsalar Birliği gibi özel sandık veya vakıf mensubu kişiler kurum kimlik kartları ve sevk evrakları ile müracaat edebilirler.
 
Özel Sağlık Sigortalılar
 
Özel sağlık poliçesi sahibi olan kişiler, sağlık tedavi giderlerini Kurumumuza ödeme yaptıktan sonra makbuz ve faturaları ile birlikte ilgili sağlık acentalarına başvuruda bulunabilirler.
 
Mülteci ve Sığınmacılar
 
Isparta’da ikamet eden Suriye uyruklu sığınmacılar Hastanemize sadece acil durumlarda ikinci basamak kamu hastanelerinden başhekim onaylı sevk almak suretiyle müracaat edebilirler. İl dışında ikamet eden Suriye uyruklu sığınmacılar ise acil durum belirtir sevk belgesinin yanında, bulundukları ilin Göç İdaresi Müdürlüğünden izin belgesi getirmeleri halinde kabul edilebilirler.
 
Ülkemizde bulunan diğer ülke vatandaşları, sığınmacıları, öğrencileri ve yakınları Hastanemize doğrudan müracaat edebilirler. Ancak; Medula sisteminden provizyon almak koşuluyla kabul edilir, provizyon alınamaması durumunda kendi isteği ile ücretli tedavi olabilirler.
 
IVF – TÜP BEBEK TEDAVİSİ
 
Hastenemizde tüp bebek tedavisi aşağıdaki SUT hükümleri kapsamında yapılmaktadır.
 
2.4.4.İ-1 - İnvitro fertilizasyon (IVF – TÜP BEBEK TEDAVİSİ)
 
Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla üç deneme (siklus) ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler, aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde Kurumca karşılanır.
 
a) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,
 
b) 23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından küçük,
 
c) Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli/protokollü olması,
 
ç) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması,
 
d) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.
 
(2) IVF tedavisine başlanan kadının IVF uygulama tarihinde (embriyo transferinin yapıldığı tarih) 40 yaşından gün almış olması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller Kurumca karşılanmaz. Ancak kadının 40 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda, IVF tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır.
 
(3) Kuruma devredilen sosyal güvenlik kurumlarınca daha önce ödenen tüp bebek tedavileri, işlem adetlerinin hesaplanmalarında dikkate alınır.
 
(4) IVF bedellerinin ödenebilmesi için IVF uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalığın bulunmadığının IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi yeterlidir.
 
Yukarıda yer alan SUT hükümleri kapsamında olmadığı belirlenen kişiler, kendi istekleri ile ücretli olarak Tüp Bebek uygulamasından yararlanabilirler.
Son güncelleme tarihi: 13.3.2017
Yukarı çık