Süleyman Demirel Üniversitesi
 
BÖLÜM TANITIMI
      Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1993 yılında Yrd. Doç. Dr. Muzaffer AYDEMİR tarafından kurulmuştur. Sonra sırasıyla Prof. Dr. Mustafa ARDA, Yrd. Doç. Dr. Birdal YORGANCIGİL başkanlık yapmışlardır. Halen Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN Anabilim Dalı Başkanlığı görevini devam ettirmektedir. Anabilim Dalımızda halen 2 öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi, 14 Laboratuvar teknisyeni görev yapmaktadır. Anabilim Dalımızda bugüne kadar 20 Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı yetişmiştir. Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bulunan Anabilim Dalımıza ait laboratuvarlar öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve Laboratuvar teknisyenleri ile 24 saat hizmet vermektedir.
 
 
      Tıbbi Mikrobiyoloji, tanıya yönelik laboratuvar branşı olup, infeksiyon hastalıklarına neden olan mikroorganizmaların tanısı ile ilgilidir. Bakteri ve viruslar, dirençli soylarla gelişen hastane infeksiyon etkenleri, immün sistemi baskılanmış hastalarda görülen infeksiyonlardaki bakteriyel, fungal, viral etkenler, Mycobacterium tuberculosis’ in neden olduğu infeksiyonlar Tıbbi Mikrobiyoloji’nin geniş kapsamı içerisinde bulunmaktadır.
 
 
      Anabilim Dalımızın Temel Amaçları,
1) Tıp öğrencilerinin eğitimi; Tıp fakültesi öğrencilerine genel mikrobiyoloji, bakteriyoloji, mikoloji, viroloji, parazitoloji ve temel immünoloji konularını içeren teorik dersler verilmekte ve öğrencilere pratik uygulamalar ile mikroorganizmalar tanıtılarak, infeksiyon hastalıklarının tanısında kullanılan mikrobiyolojik yöntemler ile ilgili bilgi ve beceri kazanmaları sağlanmaktadır. İleride hekim olacak tıp fakültesi öğrencilerinin tanı-tedavi sürecinde klinik mikrobiyoloji laboratuvarının yeri ve önemini kavramalarını sağlamak, onlara verdiğimiz bilgilerle mikrobiyoloji laboratuvarlarından maksimum düzeyde faydalanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
2) Araştırma görevlilerinin mezuniyet sonrası eğitimleri; Araştırma görevlilerine Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı olduklarında görev alacakları bir Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda uygulama yapabilme ve bu laboratuvarı yönetebilmeleri için gereken sorumluluk ve beceriyi kazandırmak amaçlanmaktadır. 3) Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda hasta hizmetleri; Mikrobiyolojik (bakteriyolojik, fungal, parazitolojik ve virolojik) testlerin tümü Anabilim dalımız öğretim üyelerinin sorumluluğunda yapılmaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı en son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda öğretim üyeleri, asistan ve teknisyen kadrolarıyla mikrobiyolojik tanı ve danışmanlık hizmetleri vermekte, istemi yapılan testlerin en doğru şekilde, en kısa zamanda çalışlarak, sonuçların en anlaşılır şekilde klinisyene ulaştırılması için çalışılmaktadır.
 
 
      Anabilim dalımız öğretim üyeleri; klinik bulgulara uygun olarak istenmesi gereken testler, çıkan sonuçlara göre gerektiğinde ilave testler istenmesi, sonuçların yorumlanması konularında da danışmanlık hizmeti vermektedirler. Anabilim dalımızda uzmanlık eğitimi yapmakta olan asistanlar da eğitimleri sonunda aynı bilgi ve beceriye sahip olmaktadırlar.
 
      Anabilim Dalımızın 1 Bakteriyoloji Laboratuvarı (nümune alımı, kültür ve mikobakteri Laboratuvarından oluşan), 1 Parazitoloji Laboratuvarı, 1 Seroloji Laboratuvarı, 3 odadan oluşan Moleküler Tanı Laboratuvarı (PCR), ve 1 adet eğitim amaçlı kullanılan Laboratuvarı bulunmaktadır.
 
 
ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI
      Bakteriyoloji Viroloji Parazitoloji Mikoloji İmmünoloji Moleküler mikrobiyoloji
 
 
 
OLANAKLARI
      Her türlü klinik materyalden bakteriyolojik kültür, identifikasyon ve antibiyotik duyarlılık testleri C. difficile toksin aranması BOS’ta direk antijen aranması Tüberküloz kültürü Kan kültürü (Becton-Dickinson BACTEC 9120) Çeşitli klinik örneklerden parazit aranması Nefelometrik testler (Dade – Behring Firmasının BN ProSpec Cihazı) (ASO, CRP, RF, IgA, IgG (SERUM/İDRAR/BOS, IgM, C3, C4, IgG Alt Grubları (IgG1-2-3-4), Total IgE) Aglütinasyon testleri (Brucella Rose Bengal, Brucella Tüp Aglutinasyon, İnfeksiyoz Mononükleoz (Mono Test), Gruber – Widal, VDRL – RPR, TPHA, Soğuk Aglutinasyon Macro ELISA yöntemi ile Hepatit ve HIV Serolojisi Otoimmun Serolojik Testler ;İmmunoblot yöntemi ile ( ANA, ACA, LKM, nDNA, AMA, ANCA, Otoimmün Tarama Kiti ( dsDNA, SS-A, SS-B, Anti-Jo-1, nRNP/Sm, Sm, Scl-70) Diğer Serolojik Testler : Toxoplasma IgG, Toxoplasma IgM, Toxoplasma Avidite, Rubella IgG, Rubella IgM, CMV IgM, CMV IgG, CMV Avidite, EBV VCA IgM, EBV VCA IgG, EBV VCA EBNA, HSV Tip-1 IgM, HSVTip-1 IgG, HSV Tip-2 IgM, HSV Tip-2 IgG, ELISA yöntemi ile İnterlökinler, Helicobacter pylori IgA, Helicobacter pylori IgG, Helicobacter pylori direk antijen (gaita), Hidatid kist IgG, Fasciolosis IgG, Toxocariasis IgG, Leishmaniasis IgG Moleküler tanı testleri (HBV DNA, HCV RNA ve diğer) FEIA yöntemi ile in vitro Alerji tanı testleri (Spesifik IgE tayinleri-mix ve tek alerjenler ile) İmmunfloresan testleri Akım Sitometri testleri ( Akut lösemi paneli, Akut lenfoblastik lösemi paneli, lenfoma paneli, immün yetmezlik paneli
 
 
İLETİŞİM: 211 94 60 - 211 94 61 
 
 

 

Son güncelleme tarihi: 10.1.2020
Yukarı çık