Süleyman Demirel Üniversitesi
 
BÖLÜM TANITIMI
      Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı 2001 yılında Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yıldız’ın atanması ile kurulmuştur. 2004 yılında Yrd. Doç. Dr. Sevim Süreyya Çerçi akademik kadroya katılmıştır. Anabilim Dalında 2003 yılından itibaren nükleer tıp uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmış olup bugüne dek 7 tıpta uzmanlık öğrencisi uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.
 
 
      Bölümümüz Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi zemin katında yer almaktadır. 
 
ANABİLİM DALI BÜNYESİNDE BULUNAN CİHAZLAR
1 tek başlıklı gama kamera
1 çift başlıklı gama kamera
1 PET/BT cihazı
1 kemik dansitometri cihazı
1 cerrahi gama prob
1 tiroid uptake cihazı
1 gama counter
1 treadmil eforlu EKG
 
 
      Nükleer Tıp Bölümünde radyoaktif maddeler kullanılarak görüntüleme ve tedavi işlemleri yapılmaktadır. Radyoaktif maddeler, hastaya yalın olarak verilebildiği gibi, organlarda tutulumu sağlayacak başka kimyasal maddelerle birleştirilerek radyofarmasötik formda da verilebilmektedir. Yapılan görüntülemelerde; ilgili organlarda, başka yöntemlerle elde edilmesi mümkün olmayan fizyolojik, metabolik ve moleküler düzeyde bilgi elde edilmektedir.
 
 
BÖLÜMÜMÜZDE YAPILAN TANI İŞLEMLERİ
Tiroid sintigrafisi
Tiroid uptake çalışması
Paratiroid sintigrafisi
Tükrük bezi sintigrafisi
Gastroözofageal reflü sintigrafisi
Hepatobiliyer sintigrafi
Karaciğer dalak sintigrafisi
Karaciğer hemanjiom görüntüleme
GIS kanama çalışması
Meckel divertikülü araştırması
Mide boşalma sintigrafisi
Enfeksiyon odağı araştırması
Akciğer perfüzyon-ventilasyon sintigrafisi
Kemik iliği sintigrafisi
Selektif dalak sintigrafisi
Beyin perfüzyon SPECT
Lenfosintigrafi
Sentinel lenf nodu çalışması
İntraoperatif gamma prob uygulaması
Kemik sintigrafisi
Kemik dansitometrisi
I-131 tüm vücut tarama
In-111 octreotid ile tüm vücut tarama
I-131/1-123 MIBG tüm vücut tarama
Ga-67 tüm vücut tarama
Böbrek sintigrafisi
Böbrek sintigrafisi (ACE inhibitörlü)
Böbrek parankim sintigrafisi(DMSA)
GFR ölçümü
Testis sintigrafisi
Myokard perfüzyon SPECT
Myokard perfüzyon SPECT, GATED
İstirahat MUGA
Onkolojik tüm vücut PET/BT (F-18 FDG)
Beyin PET görüntüleme
Myokard PET görüntüleme
 
 
BÖLÜMÜMÜZDE YAPILAN TEDAVİ İŞLEMLERİ
 
RADYONÜKLİD I-131 HİPERTİROİDİ TEDAVİSİ
      Radyoaktif iyot tedavisi tiroid bezinin fazla çalıştığı ve hipertiroidi olarak tanımlanan kanda tiroid bezi hormonu yüksekliğine neden olan guatr hastalıklarının tedavisinde 50 yıldan beri başarıyla uygulanan bir yöntemdir. Halk arasında ATOM olarak da bilinen radyoaktif iyot, iyodun radyoaktif şeklidir. Ağız yolundan kapsül ya da sıvı olarak verilen radyoaktif iyot, sindirim sisteminden emilerek tiroid bezi (guatr) hücrelerinde toplanır ve yaydığı radyasyon tiroid hücrelerinin büyümesini ve faaliyetini durdurur.
 
 
 
      Aşırı çalışan tiroid bezinin fonksiyonu normale döner veya istenmeyen tiroid dokuları yok olur. Radyoaktif iyot; vücuttan çoğunlukla idrar yolu ile bir kısmı ise tükrük, ter ve dışkı ile atılır. Atılmayanlarda bir süre sonra kendiliğinden yok olur, 10 gün ila 1 ay arasında vücudunuzda radyasyon kalmaz. Vücutta kalış süresi; düşük dozlarda daha kısa, yüksek dozlarda daha uzundur. Hipertiroidili hastalara radyoaktifiyot tedavisi genellikle ayaktan verilmekte bazı özel durumlarda hastanede yatış gerekmektedir. 
 
 
İNTRAARTERİYEL Yitrium-90 (Y-90) MİKROKÜRE TEDAVİSİ
      Cerrahi şansı olmayan karaciğer tümörlerinde Y-90 mikroküre tedavisi femoral arter yoluyla hepatik arterin tümörü besleyen ilgili dalından tedavi edici özellikteki beta radyasyonu yayan Y-90 radyofarmasötiği yüklenmiş mikrokürelerin tümör mikrodolaşımına verilmesi yoluyla yapılan bir internal radyoterapi yöntemidir. Bu tedavinin kuramsal temeli karaciğerde malign hücrelerin ağırlıklı olarak hepatik arterden, sağlıklı hepatositlerin ise portal venöz sistemden beslenmesine dayanmaktadır. Buna bağlı olarak, Y-90 mikroküreler seçici olarak tümör hücrelerine yönlendirilip tümör hücreleri yüksek doz radyasyon etkisine maruz bırakılırken, normal karaciğer dokusu ve karaciğer dışında kalan diğer bölgeler radyasyonun olası yan etkilerinden büyük ölçüde korunmaktadır. Y90-mikroküre tedavisinin diğer tedavilerden farklı olan bir diğer özelliği ise tedavinin kanser cinsine, lezyon sayısına ve histopatolojik davranışına bağlı olmaması ve hem primer karaciğer tümörlerinde hem de karaciğerin metastatik tümörlerinde aynı şekilde uygulanabilmesidir.
 
   
 
 
      Bu tedavide kullanılan mikroküreler reçine veya cam mikroküreler olup, primer tümörlerden hepatosellüler kanser ve kolanjiyokarsinomda, metastatik tümörlerden ise sıklıkla kolorektal, meme, nöroendokrin tümör başta olmak üzere karaciğere metastaz yapan ve inoperabl kabul edilen tüm kanserlerde uygulanabilmektedir. 
 
 
 
 
İLETİŞİM: 211 28 56
 
Son güncelleme tarihi: 6.2.2018
Yukarı çık